Zapisnik sa 28. sjednice Vijeća

 

Nakon prijave vijećnika, Predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuje 21 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 28. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom.

U materijalima za 28. sjednicu dostavljena je Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 27 sjednici Općinskog vijeća.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice Termin emitovnja sjednica Općinskog vijeća u programu TV “Smart” Tešanj – subota, 04.05.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 05.05.2019.godine u 14,00 sati

Ad. A

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 17 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 26.sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

Ad. B

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 17 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 4 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 27.sjednice Općinskog vijeća Tešanj.

 

 

 

 

Dnevni red

 

U raspravi o Dnevnom redu 28.sjednice diskutovali vijećnici: Jupić Mirano, Kurtić Amir, Hrnjić Muris, Alić Hajrudin, Deljkić Nermin, Jašić Haris i Općinski načelnik.

 

Prijedlog zaključka vijećnika Jupić Mirana da se sa Dnevnog reda 28.sjednice skine 3. tačka Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj, Općinsko vijeće sa 8 glasova “ZA”, 11 glasova “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN”, nije usvojilo.

 

Općinsko vijeće je sa 15 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći dnevni red:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018. godinu
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2019. godine
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
 5. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2019. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za parcelu 288/3 u Ljetiniću,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Medakovu,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije,
 9. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2018.godinu,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova, i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj.

 

 

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018. Godinu.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Huskić Kasim, Alić Hajrudin, Pašić Danijel, .

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018. godinu.

 

 

Ad. 2

Općinski načelnik je dodatno uz prezentaciju obrazložio Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2019. godine

U raspravi učestvovao vijećnik Solo Fahir i Općinski načelnik.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Hrnjić Muris, Subašić Senad, Huskić Kasim, Alić HajrudinII Općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Općinsko vijeće Tešanj pokreće inicijativu za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda, i ovlašćuje Kolegij da u saradnji sa Općinskim načelnikom sačine tekst inicijative.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2019.godine.

 

Na prijedlog Kluba vijećnika S BiH pauza u radu vijeća je trajala od 15,30 do 15,45 sati.

 

 

Ad. 3

Pomoćnik Načelnika Medarić Nadir je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj.

 

O ovom prijedlogu Odluke diskutovao je vijećnik Jupić Mirano.

 

Na prijedlog Kluba vijećnika SDP pauza u radu vijeća je trajala od 16,00 do 16,07 sati.

 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa “ZA”, 1 glasom “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj,

 

Vijećnik Hrnjić Muris je u 16,08 sati napustio sjednicu.

 

 

Ad. 4

Općinski načelnik je dodatno uz prezentaciju obrazložio Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.

Na ovaj prijedlog Općinski načelnik je uložio Amandman (na prijedlog Udruženja privrednika, da bi se izbjegla različita tumačenja). Amandman glasi:

„U članu 4., stav 1 iza tačke e) dodaje se slijedeći tekst: Ova obaveza ne odnosi se na otvorene površine uz proizvodne i poslovne objekte koji imaju pomoćnu namjenu uz osnovu djelatnost (parkirališta za zaposlenika, poslovna vozila, repromaterijal i sl…)“, koji je postao sastavni dio Odluke.

 

Amandmane je uložio i Klub vijećnika SDP:

Amandman 1 glasi „U članu 9. drugi stav brišemo u potpunosti i mijenjamo ga sa slijedećim tekstom: Pravo iz stava 1. ovog člana ne mogu ostvariti obveznici samo ako su poslovni prostor ili dio poslovnog prostora nad kojim imaju vlasništvo ili pravo raspolaganja dali u zakup ili na privremeno korištenje dali drugim licima.Na ostalom dijelu prostora koji se ne daje u zakup ili na privremeno korištenje drugim licima obveznici koji imaju vlasništvo ili pravo raspolaganja nad istim zadržavaju pravo iz stava 1. ovog člana.“

Općinski načelnik je odgovorio da se Amandman 1 prihvata uz obrazloženje: U članu 9. stav 2 bilo je potrebno preciznije pojasniti da pravo iz stava 1. istog člana ne mogu ostvariti obveznici samo ako su poslovni prostor ili dio poslovnog prostora nad kojim imaju vlasništvo ili pravo raspolaganja dali u zakup ili na privremeno korištenje dali drugim licima. Na ostalom dijelu poslovnog prostora koji nije dat u zakup ili privremeno korištenje primjenjuje se broj bodova utvrđen za stambeni prostor. (S obzirom da je prihvaćen Amandman 1 postaje sastavni dio Odluke).

 

Amandman 2 glasi: „U članu 11. poslije stava 1. dodajemo slijedeći tekst, formirajući stav 2:

“Vrijednost obračunske jedinice-boda komunalne naknade za pravna lica u odnosu na fizička lica proporcionalna je odnosu broja bodova u zavisnosti od vrste i zone objekta i to odnosa proizvodnog naspram stambenog prostora koji iznosi 2:1.”.

Općinski načelnik je odgovorio da je prilično komplikovano opisano, kako smo shvatili odnos 2:1 u vrijednosti boda prihvatanje ovog amandmana bilo bi u koliziji sa zaključcima na 26. sjednici Općinskog vijeća, a imamo ozbiljnih dileam u vezi njegove pravne održivosti.

 

O Prijedlozima zaključaka i Amandmanu 2 razgovarano na kratkom sastanku Kolegija koji je održan u vrijeme pauza od 16,50 do 17,10 sati.

 

Nakon toga, vijećnik Deljkić Nermin se izjasnio da Klub vijećnika SDP odustaje od Amandmana 2 i predložio zaključak: da se u narednoj godini napravi analiza obuhvata.. posebno sagledavajući socijalne kategorije kao i obične stambene prostore u odnosu na poslovne subjekte. Da se vidi omjer tih poslovnih subjekata i naplata te rente u odnosu na naše stanovništvo i na obuhvat, uzimajući u obzir i zone.

 

Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Općinskog načelnika da se prijedlog vijećnika Deljkić Nermina u vezi socijalnih kategorija uvrsti u prijedlog Zaključaka koje je predložio na početku u dodatnom pojašnjavanju Odluke u tački 2. Tako da iza riječi: “Do kraja 2019. godine potrebno je sagledati sve efekte mogućeg uvođenja 5. i 6. Zone”,da se doda tekst: “te analizirati socijalni aspekt građana i odnose unutar kategorija.”

 

Općinsko vijeće je sa 18 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 1. Općinsko vijeće Tešanj i Općinski Načelnik pokrenut će zajedničku inicijativu za izmjenu Zakona o komunalnoj djelatnosti, kako bi se postiglo ravnomjernije opterećenje obveznika po zonama i efikasnija primjena i naplata
 2. Do kraja 2019. godine potrebno je sagledati sve efekte mogućeg uvođenja 5. i 6. Zone, te analizirati socijalni aspekt građana i odnose unutar kategorija.
 3. U narednih 6 do 12 mjeseci potrebno je raditi na iznalaženju efikasnog i pravno utemeljenog sistem za obezbjeđenje troškova održavanja javne rasvjete u mjesnim zajednicama i dijela zimskog održavanja (neki oblici mjesečnih donacija, samodoprinosa, direktno ili uz račune…). Ovo bi trebalo da olakša rad mjesnih zajednica i poboljša zajedničke komunalne usluge i potrošnju. Zadužuje se Načelnik da pripremi početni materijal.

 

Općinsko vijeće je sa 19 glasa “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 2 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.

 

 

Ad. 5

Općinsko vijeće je sa 19 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” 3 glasa “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2019. godinu.

 

Na prijedlog Kluba vijećnika SDA pauza u radu Vijeća trajala od 17,20 do 17,47 sati.

Vijećnik Jupić Mirano napustio sjednicu u 17,28 sati.

 

 

 

 

 

Ad.6

Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za parcelu 288/3 u Ljetiniću.

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21. glasom “ZA” bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se Amandman Kluba vijećnika SDA koji glasi:

 • U naslovu umjesto riječi o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za parcelu 288/3 u Ljetiniću, treba da piše o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Ljetiniću.
 • Član 1 se mijenja i glasi: Odobrava se prodaja Općinskog zemljišta neposrednom pogodbom označeno kao: k.p.broj:288/3 zv.”Kamenik” ostalo neplodno zemljište površine 4420 m2 upisano za K.O. Ljetinić.
 • Član 2 se mijenja i glasi:Zemljište iz člana 1. ove Odluke prodaje se Inter-u doo Tešanj.
 • Član 2 postaje član 3
 • Član 4 se mijenja i glasi: Ovlašćuje se općinski Načelnik da može u ime Općine Tešanj zaključiti ugovor o prodaji zemljišta iz člana 1 ove Odluke sa “Interom” doo Tešanj i da poduzme eventualno druge potrebne radnje vezane za prodaju zemljišta iz člana 1. ove Odluke.
 • Član 4 Iz Odluke postaje čkan 5
 • Član 5 ima tehnička greška u tekstu, dva puta se pojavljuje član 4) postaje član 6
 • Član 6. Postaje član postaje član 7 (u tekstu predložene Odluke ovaj član je označen kao član 5)

 

Nakon toga, Općinsko vijeće se jednoglasno izjasnilo da usvaja Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za parcelu 288/3 u Ljetinicu, što znači da se Vijeće izjasnilo o ovom prijedlogu po naslovu Odluke koji je predložen prije usvajanja amandma. Jednoglasnim usvajanjem amandmana Vijeće je usvojilo i izmjenu u naslovu Odluke zbog čega izjašnjavanje i Zaključak o usvajanju prijedloga Odluke glasi:

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21. glasom “ZA” bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Ljetiniću.

 

 

 

Ad.7

Bez rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Medakovu,

 

 

Ad.8

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” bez glasiva “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije,

 

 

Ad.9

Pomoćnik Načelnika Muslija Azra dodatno obrazložila Informaciju o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2018.godinu.

 

U raspravi učestvovali vijećnici: Kotorić Esmir i Subašić Senad.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Kotorić Esmira, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Sva udruženja građana koja koriste finansijsku podršku od strane općine Tešanj dužna su delegirati po jednog člana koji će proći obuku popunjavanja aplikacija za medžunarodne projekte ili projekte viših nivoa vlasti.

Zadužen za organizovanje treninga ili obuka koordinator za rad sa udruženjima građana ispred općine Tešanj. Rok: U toku kalendarske 2019.godine.

 

Općinsko vijeće je sa 20 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2018.godinu,

 

 

Ad.10

Vijećnica Alić Munevera, predlagač Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova, i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj je iznijela dodatna obrazloženja.

 

U raspravi su učestvovali vijećnici: Klepić Šemsudin, Huskić Kasim, Alić Hajrudin, Kurtić Amir, Subašić Senad, Alić Munevera i Općinski načelnik.

 

 

Općinsko vijeće je sa 17 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 3 glasa “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Klepić Šemsudina, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da se prilikom prve izmjene Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova, i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj u članu 2 pojasni stav 1 sitagma “područjima”, na način da se radi o pripadajućim poštanskim područjima Tešanj, Jelah i Tešanjka.

 

(Jedan vijećnik nije glasao).

 

Općinsko vijeće je sa 6 glasova “ZA”, 1 glasom “PROTIV” i 14 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Ne usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova, i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj.

 

 

Ad. B

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Vijećnik Hasan Galijašević se u vezi inicijative za vraćanje spomen ploče Huseina Huse Hodžića na sportsku dvoranu u okviru kompleksa „Musala“ izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na inicijativu i predložio zaključak.

 

U raspravi o inicijativi učestvovali vijećnici Deljkić Nermin, Alić Hajrudin, Subašić Senad, Alić Munevera Galijašević Hasan i Općinski načelnik.

 

Nakon toga, Općinsko vijeće je sa 6 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 12 glasova “UZDRŽAN”, nije usvojilo prijedlog zaključka vijećnika Galijašević Hasana koji glasi:

“Prihvata se inicijativa vijećnika Galijašević Hasana za vraćanje spomen ploče narodnom heroju Huseinu Husi Hodžiću koja se nalazila na sportskoj dvorani u okviru kompleksa „Musala“.

Zadužuje se Općinski načelnik sa službama da u što kraćem vremenskom periodu utvrdi šta se u konačnici desilo sa orginalnom spomen pločom koja se nalazila na sportskoj sali Partizan.

Ukoliko se utvrdi da originalna ploča više ne postoji tražimo da se napravi unikatna I da se ista vrati gdje je nekad bila postavljena u što kraćem roku.”

 

Općinsko vijeće je sa 13 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 5 glasova “UZDRŽAN”, na prijedlog vijećnika Subašić Senada, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da Općinsko vijeće formira Komisiju za dodjelu počasnih naziva, koja će između ostalog da tretira i ovo pitanje.

 

 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova “ZA”, bez glasova “PROTIV” i 12 glasova “UZDRŽAN”, usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Ne prihvata se inicijativa vijećnika Galijašević Hasana za vraćanje spomen ploče Huseina Huse Hodžića na sportsku dvoranu u okviru kompleksa „Musala“

 

Vijećnik Alić Hajrudin je postavio vijećničku inicijativu: O promjenu naziva JU „Opća bolnica Tešanj“ u naziv JU „Opća bolnica Tešanj dr.EKREM AJANOVIĆ“.

 

Vijećnik Galijašević Hasan je postavio vijećničko pitanje: „Zašto se ne saniraju zaštitne rešetke na propustima za oborinske vode na ulazu u stambeno naselje Krndija?“

 

Vijećnik Jašić Haris je postavio vijećničko pitanje: „Šta su općinske službe zadužene za nadzor izvršenja naloga izdatih za održavanje i sanaciju lokalnih cestapoduzele i da li planiraju nešto poduzeti ukoliko nalog koji je izdan nije realizovan?

Da li te firme koje nisu realizovale nalog u 2018.godini mogu nesmetano ugovarati poslove u 2019.godini“

 

Nakon toga, predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad dvadesetosme sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 19:18 h.

 

 

Zapisnik sačinila:

Sajda Klepić

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.