Zapisnik sa 27. sjednice Vijeća

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su bili dostupni na web stranici Općine:                                                               http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice                                                                   Sjednica Općinskog vijeća je emitovana u programu TV “Smart” Tešanj u terminima – subota, 30.03.2019.godine u 21,00 sat  i nedjelja, 31.03.2019.godine u 14,00 sati

Ad. A

U raspravi o Zapisniku sa 26. Sjednice učestvovali vijećnici Kurdić Adem, Pašić Danijeć i Huskić Kasim.

Vijećnik Kurdić Adem je stavio primjedbu na Zapisnik da u 9. tački piše da je usvojena bez rasprave, a raspravljali su Kurdić Adem, Hasanbašić Senad i Pašić Danijel.

Vijećnik Pašić Danijel je iznio primjedbu na Zapisnik u dijelu 9. i 10. tačke gdje su navedeni netačni podaci, što se tiče rezultata glasanja, učesnika u raspravi kao i zaključak u 9.tački te da nije navedeno kad je ko napustio sjednicu.

Predsjedavajući Vijeća je predložio da se podaci u Zapisniku provjere i da se unesu promjene a da se Vijeće o zapisniku danas ne izjašnjava.

Vijećnik Huskić Kasim je predložio da se Zapisnik usvoji sa predloženim zaključcima.

Nakon toga, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i  “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Odlaže se izjašnjavanje o Zapisniku sa 26.sjednice Općinskog vijeća.

Nalaže se tehničkom sekretaru da sa Predsjedavajućim Vijeća izvrši provjeru i unese izmjene u Zapisnik sa 26.sjednice Općinskog vijeća, te dostavi u materijalima za narednu sjednicu.

Dnevni red

Predsjedavajući vijeća je predložio da se ispravi tehnička greška u  nazivu 9. tačke dnevnog reda tako da umjesto „Saglasnost za kupovinu i zamjenu  zemljišta  u Jelahu za potrebe izgradnje puta od Đonlagić Derviša“  bude „prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za kupovinu zemljišta od Đonlagić Derviša“, s obzirom da do sjednice Kolegija nije bio spreman ovaj materijal te je u dnevni red uvršten pod jednim a u materijalu pod drugim nazivom.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”,  bez  glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo  sljedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019.godini,
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini radi izgradnje ambulante u Miljanovcima,
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH,
 4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put označenog kao k.č.broj: 1176/3  k.o. Mekiš i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom za izgradnju trafo stanice u Dobropolju,
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj,
 6. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2018.godinu,
 7. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2018  godine,
 1. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u  2018. godini na području općine Tešanj,
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za kupovinu zemljišta od Đonlagić Derviša.          

Ad. 1

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019.godini.

U raspravi učestvovali vijećnici: Kotorić Esmir, Alić Hajrudin, Huskić Kasim i Solo Fahir.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23  glasa “ZA”,  bez glasova “PROTIV”, i “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019.godini.

 

 

Ad. 2

Općinski načelnik dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini radi izgradnje ambulante u Miljanovcima.

U raspravi učestvovao vijećnik Solo Fahir i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23  glasa “ZA”,  bez  glasova “PROTIV”  i “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini radi izgradnje ambulante u Miljanovcima.

 

Ad. 3 (prvi dio)

Pomoćnik Načelnika Hojkurić Hamzalija je dodatno obrazložio Prijedlog Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH.

U raspravi učestvovali vijećnici Solo Fahir, Jupić Mirano, Hodžić Enes, Hrnjić Muris, Huskić Kasim, Alić Hajrudin, pomoćnik Načelnika Hamzalija Hojkurić i Općinski načelnik.

Na prijedlog Općinskog načelnika Općinsko vijeće je odgodilo izjašnjavanje o ovom prijedlogu Odluke  do kraja sjednice s obzirom da je u diskusijama vijećnika bilo ozbiljnih pitanja zbog čega je Općinski načelnik rekao da ima početna tumačenja ali bi volio da još jednom provjeri i to na kraju sjednice, prije izjašnjavanja razjasni,  kako nebi bilo nekih nedoumice i dileme.

Bez zaključivanja rasprave o ovoj tački, Općinsko vijeće je prešlo na sljedeću tačku dnevnog reda.

Ad. 4

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 23 glasa  “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put označenog kao k.č.broj: 1176/3  k.o. Mekiš. 

Općinsko vijeće je sa 22 glasa  “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN”  usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom za izgradnju trafo stanice u Dobropolju.

(Vijećnik Jupić Mirano nije glasao).

Na prijedlog Kluba vijećnika SBB, pauza u radu Vijeća trajala je od 14,05 do 14,15 sati.

 

Ad. 5

U raspravi o Prijedlogu Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj učestvovali vijećnici: Alić Munevera, Huskić Kasim, Alić Hajrudin, Hrnjić Muris, Pašić Danijel, Kurtić Amir, Subašić Senad, Jupić Mirano, Solo Fahir.

 

Nakon rasprave, Predsjedavajući vijeća je konstatovao da se Vijeće neće  izjašnjavati o prijedlogu vijećnika Alić Hajrudina, da se iz rezervne liste kandidata koji ispunjavaju uslove izuzme kandidat pod rednim brojem 7. Alić Hajrudin, jer vijećnik može odbiti a  već se i  javno izjasnio o tome.

 

Prijedlog zaključka vijećnice Alić Munevere, da se odgodi izjašnjavanje o prijedlogu Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj, dok se za sve članove komisija ne dostavi CV, Općinsko vijeće sa 8 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 13 glasova „UZDRŽAN“ nije usvojilo.

Na prijedlog vijećnika Huskić Kasima (predsjednika Komisije za izbor i imenovanje), Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa  “ZA”, bez glasova “PROTIV” i glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da Komisija za izbor i imenovanje pripremi novi prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje članova radnih tijela Općinskog vijeća Tešanj.

/Kako bi pojednostavila i olakšala procedure pri izboru kandidata za rad u općinskim komisijama).

 

Na prijedlog vijećnika Huskić Kasima (predsjednika Komisije za izbor i imenovanje), Općinsko vijeće je  sa 18 glasova  “ZA”, 4 glasa “PROTIV” i 1 glasom “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Da Općinsko vijeće Odluku o visini nadoknade za rad članova radnih tijela Općinskog vijeća i vijećnika primjenjuje shodno planiranoj budžetskoj stavci (ekonomski kod 613974 i 613974) kako je usvojeno budžetom za 2019.godinu.

 

 

Općinsko vijeće je sa 15 glasova  “ZA”, 8 glasova “PROTIV” bez glasova “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK   

Usvaja se Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj.

 

 

Ad.6

U raspravi o Informaciji o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2018.godinu učestvovali vijećnici: Deljkić Nermin, Alić Hajrudin, Alić Munevera, Huskić Kasim i direktor Berberović Muharem. 

 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 23 glasa “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2018.godinu.

 

Na prijedlog Kluba vijećnika SBiH pauza u radu Vijeća trajala od 15,28 do 15,40 sati.

 

 

Ad.7

Pomoćnik Načelnika Muslija Azra dodatno obrazložila Informaciju o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u  2018  godine.

U raspravi učestvovali vijećnici Kurdić Adem, Deljkić Nermin, Hasanbašić Senad, Solo Fahir i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u  2018  godine.

(Vijećnik Jupić Mirano nije bio u Sali od 16,00 do 16,03 sati i nije glasao).

 

 

Ad.8

Pomoćnik Načelnika Saletović Mensur dodatno obrazložio Informaciju o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u  2018. godini na području općine Tešanj.

Bez rasprave, Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u  2018. godini na području općine Tešanj.

 

Ad.9

Općinski načelnik dodatno pojasnio Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za kupovinu zemljišta od Đonlagić Derviša.

O prijedlogu Odluke diskutovao vijećnik Deljkić Nermin.

 

Općinsko vijeće je sa 23 glasa “ZA”,  bez glasova “PROTIV” i  “UZDRŽAN” usvojilo sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za kupovinu zemljišta od Đonlagić Derviša.            

Vijećnik Alić Hajrudin napustio sjednicu u 16,24 sata.

 

Ad.3

(nastavak – drugi dio)

S obzirom da je odgođeno izjašnjavanje i nije zaključena rasprava o 3.tačci dnevnog reda, Predsjedavajući Vijeća je najavio da se nastavlja rasprava o Prijedlog Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH.

Općinski načelnik je na ovaj prijedlog uložio Amandman koji je vijećnicima u pismenoj formi dostavljen u vrijeme pauze koja je bila poslije 6.tačke dnevnog reda (od 15,28 do 15,40 sati).

Amandman glasi: Član 3. Odluke se mijenja i glasi:

Kreditno zaduženje iz člana 1. ove odluke realizovat će se pod slijedećim uslovima:

 • Iznos kredita i garancije po kreditu 500.000,00 KM,
 • Rok otplate 5 godina,
 • Grace period 12 mjeseci,
 • Rata kredita – glavnica (fiksna) 8.333,33 KM,
 • Nominalna kamatna stopa (na ostatak duga) 2,50%
 • Efektivna kamatna stopa 2,58%
 • Naknada za obradu zahtjeva jednokratno 0,3%

U obrazloženju je navedeno da je u cilju preciznijeg definisanja uslova kreditnog zaduženja, te termina nominalne i efektivne kamatne stope, izvršena izmjena člana 3. kako je navedeno. Otplata kredita obuhvata glavnicu i kamatu, tako da pored rate kredita od 8.333,33 KM bit će dodata mjesečna kamata koja se obračunava po godišnjoj stopi 2,5%. Kamata se računa na ostatak duga , tako da će se prva kamata obračunati na 500.000 KM, a zadnja je 8.333,33 KM.

Općinski načelnik je dodatno obrazložio Amandman i odgovorio na pitanja postavljena u prvom dijelu rasprave o ovom prijedlogu.

Općinsko vijeće  je jednoglasno sa 22 glasa “ZA”, bez glasova “PROTIV” i “UZDRŽAN”,   usvojilo  sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja JP Toplana d.d. Tešanj i davanju garancije Općine za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Federacije BiH.

 

 

 

Ad. B

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Vijećnik Kasim Huskić se izjasnio da nije zadovoljan odgovorom na vijećničku inicijativu za čišćenje i uređenje puteva prema koti Vrtače-Kicelj, jer je namjena inicijative bila da se osposobe putni pravci navedene kote kako bi se omogućio normalan pristup a time i gradnja spomen obilježja na Vrtačama. Istakao je značaj tih puteva u odbrambeno oslobodilačkom ratu 92-95, od životne važnosti za MZ O.Planje i za općinu Tešanj, da su u tom periodu data 23 života, i posebno istakao da je Dževad Aličković, poginuo kao pripadnik ARBiH u porodici jedino dijete i samo za njega bi trebali izgraditi spomenik…Napomenuo je da bi za uređenje puta trebalo oko 50.000,00 KM, te predložio da MZ planira kandidovanje ovog projekta na listu kapitalnih projekata ili da se vrši fazno poboljšanje shodno mogućnostima kroz više narednih godina. Na kraju predložio zaključak: „Da se iz Budžeta za 2019.godinu iz plana kapitalnih ulaganja pod C) projekti solidarnosti, tačka 1. Trasiranje novih puteva izdvoji 15.000,00 KM za uređenje puteva prema koti Vrtače-Kicelj, u mjesnoj zajednici Orašje Planje.

Općinski načelnik odgovorio da za ove puteve nema projektne dokumentacije, i da ima stvari koje vijećnici nisu zvanično dobili..a radi se o tome da ćemo imati prihode manje za oko 500.000,00 KM  zbog PDV-a..ako se to desi moraćemo praviti rebalans radi umanjenja nekih stavki i na kraju zamolio da se odgodi ovo izjašnjavanje do kraja četvrtog i početka petog mjeseca jer ćemo tada imati konačno stanje.

Vijećnik Huskić je odgovorio da je razumio Načelnika ali da njihova inicijativa nije odustajanje od gradnje spomen obilježja, predložio da se iznađe mogućnost, pa neka to bude i manje od 15.000,00 bar 10.000,00 KM, i zamolio da se Vijeće izjasni o tome.

Na prijedlog Kluba vijećnika SBB pauza u radu vijeća trajala od 16,39 do 17,03 sati.

Naklon pauze, vijećnik Kasim Huskić se izjasnio da ipak prihvata prijedlog Općinskog načelnika da se izjašnjavanje o njegovoj inicijativi odloži do maja, uz obavezu podnosioca da dostavi predračun radova.  

 

Vijećnik Hasan Galijašević je zamolio da se o odgovoru na vijećničku inicijativu za vraćanje spomen ploče Huseina Huse Hodžića na sportsku dvoranu u okviru kompleksa „Musala“ izjasni na narednoj sjednici  s obzirom da je odgovor dostavljen pred početak sjednice.

U vezi vijećničke inicijative: „Za postavljanje zaštitne mreže na dijelu ceste od katoličke crkve prema Domu kulture.“, izjasnio se da je zadovoljan odgovorom.

Vijećnica Alić Munevera u ime Kluba vijećnika S BiH Tešanj se izjasnila da nije zadovoljna odgovorom na vijećničku inicijativu „Da se na dnevni red sljedeće sjednice Općinskog vijeća uvrsti tačka dnevnog reda: Odluka o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj“, jer smatra da mišljenje na ovu inicijativu nije dalo ni jedan argument kojim bi se ova inicijativa osporila, da su iznesene netačne činjenice koje navodno stoje u Odluci, kao n.p.r. da se nazivi ulica mogu davati i u drugim naseljenim mjestima…. Predložila da se na Općinskom vijeću provede rasprava o inicijativi te da se inicijativa i pravna elaboracija na mišljenje Načelnika, dostavi u pismenom obliku vijećnicima kako bi se detaljnije upoznali.

Predsjedavajući vijeća je konstatovao da se o ovoj inicijativi Vijeće neće danas izjašnjavati, i da će ista uz odgovor Načelnika biti  razmatrana na sjednici Kolegija.

Vijećnica Alić Munevera napustila sjednicu u 17,11 sati.

 

Vijećnik Huskić Kasim  je postavio vijećničku inicijativu:

„Za uređenje dijela korita Talin potok i zaštitu od elektrokablova u istom koji napajaju trafostanicu u naselju Mračaj.“

 

Vijećnik Huskić Kasim  je postavio vijećničku inicijativu:

„Za odvodnju površinskih voda i uređenje dijela puta u naseljenom mjestu Mračaj.“

 

Vijećnik Deljkić Nermin  je postavio vijećničko pitanje: „Zašto se prilikom saniranja trotoara na M4 u MZ Tešanjka (u blizini mosta za Alibegovce) koristi drugi tip ivičnjaka?

Nakon toga,  predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad dvadesedme  sjednice Općinskog vijeća Tešanj u  17:14 h.

 

Zapisnik sačinila:  

Sajda Klepić                         

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.