Saziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

5. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu, 28.04.2021. godine s početkom u 13:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 5. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2020.godinu,
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2021. godine
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama općine Tešanj za period do 2030.godine,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa za izradu katastra komunalnih uređaja,
 6. Prijedlog Odluke o finansiranju parlamentarnih grupa – klubova vijećnika i stranaka u Općinskom vijeću Tešanj,
 7. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor TRA d.o.o. Tešanj,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju Predsjednika Upravnog odbora JU Opća biblioteka Tešanj i Prijedlog Rješenja o privremenoj nominaciji Predsjednika UO Opća biblioteka Tešanj
 9. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2020. godinu,
 10. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2020.godinu,
 11. Prijedlog Izjašnjenja na dopis Ombudsmena za ljudska prava BiH.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 4.sjednici

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: – subota, 01.05.2021.godine u 21,00 sat i nedjelja, 02.05.2021.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.