Saziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

4. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu, 24.03.2021. godine s početkom u 14:00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 4. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izbor i imenovanje zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj,
 2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta mikrolokacije “Centar” Jelah,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2021. godini,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2021.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2022 i 2023) 1+2,
 5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup zemljišta upisanog u k.o. Kalošević,
 6. Prijedlog   Odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice pravnim i fizičkim licima,
 7. Nacrt Odluke o vodovodu i kanalizaciji,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,
 9. Prijedlog Rješanja o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Tešanj,
 10. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama,
 11. Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom općine Tešanj za 2020.godinu,
 12. Informacija o realizaciji projekta EKO OAZA Rastoke,
 13. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2020. godinu.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Edukacija vijećnika na temu: “Statut općine Tešanj ” će se održati isti dan s početkom u 13:15 sati u sali Općinskog vijeća, predavač Mirnes Dedukić, stručni savjetnik za ljudske resurse i normativno-pravne poslove.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 3.sjednici

4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: – subota, 27.03.2021.godine u 21,00 sat i nedjelja, 28.03.2021.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.