Saziv za 35. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana  22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

  1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj  koja će se održati  u petak, 31.01.2020. godine s  početkom  u 13:00  sati, u  Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18)  za 35. sjednicu  Općinskog vijeća predlažem:

 

USVAJANJE ZAPISNIKA  SA  SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I  R E D

1. Nacrt Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom općine Tešanj 2020-2024,

2. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija za 2019. godinu,

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2020.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2021 i 2022) 1+2,

4.Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj za 2019.godinu,

5. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2019. godinu,

6. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2019. godine,

7. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019. godinu,

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranioca,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u  postupku prometa općinskim zemljištem,

10. Informacija o gradnji Koridora 5c kroz općinu Tešanj,

11. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2019.godini,

12. Informacija o postupku eksproprijacije

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena: 

  1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 34. sjednici Općinskog vijeća.
  2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni  na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

  1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota,  01.02.2020.godine u 21,00 sat  i nedjelja, 02.02.2020.godine u 14,00 sati.                                                                                         

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA                                                                                         

Senad N. Subašić, dipl.oec.