Saziv za 32. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

32. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu, 31.01.2024. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 32. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2023. godinu,
 2. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2023. godine,
 3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2023. godinu,
 4. Izvještaj o realizaciji kapitalnih investicija za 2023. godinu,
 5. Informacija o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj u 2023.godini,
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za nekretninu broj: 1200/1 za K.O. Medakovo,
 7. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra – K.O. Jevadžije,
 8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude-zakup poljoprivrednog zemljišta na području općine Tešanj
 9. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2023. godinu,
 10. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih podsticaja u 2023. godini.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka koje je Vijeće usvojilo na 31.sjednici Vijeća

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 3.2.2024.godine u 21,00 h i 4.2.2024.godine u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.