Saziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovu člana  22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj  koja će se održati  u ponedjeljak, 30.09.2019. godine s  početkom  u 14:00  sati,  u  Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18)  za 32. sjednicu  Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA  SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019. godinu 
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019.godinu,
 3. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom dana 23/24.08.2019.godine,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom na lokalitetu u Rosuljama,
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini u Mrkotiću,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.broj: 998/6 k.o. Jevadžije,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Tešanj,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
 9. Informacija o postupku eksproprijacije,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izmjene i dopune urbanističkog projekta “Tešanj-Centar” Tešanj.
 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena: 

 1. U materijalima je dostavljena Informacija o realizaciji akata koje je Vijeće usvojilo na svojoj 31. sjednici.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni  na web stranici Općine:

    http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:
 2. – subota,  05.10.2019.godine u 21,00 sat  i nedjelja, 06.10.2019.godine u 14,00 sati.  

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.