Saziv za 30. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

30. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu, 29.11.2023. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 30. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2023. godinu,
  2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2024. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi,
  4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2024.godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za vatrogastvo,
  6. Prijedlog Odluka o gubitku statusa Javnog dobra – put k.o. Novo Selo,
  7. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj  djece i omladine sa posebnim potrebama.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 28.sjednici OV

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 02.12.2023.godine u 21,00 h i 03.12.2023.godine u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.