Saziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u (srijedu) 03.07.2019. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 30. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o prestanku ispunjavanju uslova pripadanja čestica Javnom vodnom/putnom dobru i uknjižbi u korist Općine Tešanj,
 2. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Tešanj,
 3. Prijedlog Odluke kojom se odobrava prodaja o raspisivanje Javnog konkursa za parcelu broj: 1410/3 za k.o. Medakovo,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Kraševu neposrednom pogodbom,                                                      
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na lokalitetu Ljetinića,
 6. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 13-28.05.2019.godine,
 7. Informacija o realizaciji Projekta Sportske dvorane u Jelahu,
 8. Informacija o realizaciji projekta prečišćavanja i odvodnje otpadnih voda WATSAN,
 1. C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 28. i 29. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: – subota, 06.07.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 07.07.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.