Saziv za 17. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

17. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u ponedjeljak, 04.07.2022. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 17. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. (TEMATSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA HITNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu
 2. Prijedlog Odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana ”Poslovna zona Bukva” Tešanj
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije
 4. Prijedlog Odluke o prodaji k.p. broj:1345/11 K.O. Miljanovci Donji
 5. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom dana 10.VI 2022. godine
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja
 7. Analiza sportskih klubova i Udruženja na prostoru općine Tešanj
 8. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2021. godini na području općine Tešanj.

C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Edukacija vijećnika će se održati isti dan s početkom u 13:15h, na temu: “Organizacija i funkcionisanje udruženja građana i fondacija”, predavač Nedžad Unkić, stručni saradnik za društvene djelatnosti

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 15., 16. (tematskoj) i Hitnoj sjednici Općinskog vijeća Tešanj,

4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 09.07.2022.godine u 21,00 sat i nedjelja, 10.07.2022.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.