Saziv za 13. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

13. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u ponedjeljak, 31.1.2022. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 13. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju 3 (tri) člana Općinske izborne komisije – izjašnjavanje,
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju bunara PEB-5,
 3. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije,
 4. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2021. godinu,
 5. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja za 2021. godinu,
 6. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2021. godinu,
 7. Izvještaj Općinskog načelnika za 2021. godinu,
 8. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih podsticaja u 2021. godini,
 9. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2021. godinu,
 10. Informacija o isporuci toplotne energije JP Toplana Tešanj u sezoni 2021/22.,
 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 12.sjednici

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: – subota, 05.02.2022.godine u 21,00 sat i nedjelja, 06.02.2022.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh