Saziv za 11. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

11. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u utorak, 30.11.2021. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 11. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

  1. Prijedlog Odluke o zatvaranju kolektivnog centra “Vila” Bukva,
  2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta,
  3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata   za Nadzorni odbor “Toplana” d.d.  Tešanj,
  4. Nacrt Odluke o subvencioniranju troškova boračkim populacijama,
  5. Prijedlog Zaključka o obustavi postupka, po zahtjevu Đonlagić Muhameda iz Jelaha radi oglašavanja ništavim Rješenja VL-broj: 02/2-483/66 od 23.05.1966.godine,
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i CMS “Tefarm” Tešanj,
  7. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2021.godinu,
  8. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Drugi dio edukacije vijećnika na temu: :“Principi ravnopravnosti spolova” će se održati isti dan s početkom u 12:00 h u Sali Općinskog Vijeća, predavač Lejla Hodović, Stručni saradnik Gender centra FBiH

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 10. sjednici

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: – subota, 04.12.2021.godine u 21,00 sat i nedjelja, 05.12.2021.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.