Saziv za 10. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

10. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak, 29.10.2021. godine s početkom u 14:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 10. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2021.godine
 2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu
 3. Zahtjev za izdavanje saglasnosti Općinskog vijeća za dodjelu koncesije
 4. Nacrt  Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.p. broj: 2873/5 k.o. Raduša
 6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.p. broj: 5/38 k.o. Novo Selo
 7. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog oglasa za imenovanje 3 (tri) člana Općinske izborne komisije Tešanj, Prijedlog Odluke o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje 3 (tri) člana Općinske izborne komisije Tešanj i Prijedlog javnog poziva,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju UO JU “Centar za kulturu i obrazovanje” Tešanj
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju UO JU “ Opća Biblioteka” Tešanj
 11. Informacija o finansijskoj reviziji Općine Tešanj za 2020. godinu.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Edukacija vijećnika na temu:“Principi ravnopravnosti spolova” će se održati isti dan s početkom u 13:45 h u Sali Općinskog Vijeća, predavač Lejla Hodović, Stručni saradnik Gender centra FBiH

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 8. sjednici

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: – subota, 30.10.2021.godine u 21,00 h i nedjelja, 31.10.2021.godine u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.