Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2013. godinu


II – SADRŽAJ PROGRAMA


Općinsko vijeće Tešanj će u 2013. godini razmatrati:
A) period januar – mart:– Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na


području općine Tešanj u 2013. godini,


– Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2013. godinu,


– Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2012. godinu,


– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2012. godinu,


– Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2012. godinu,


– Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2012. godine,


– Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2012.


godini,


– Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u


2012. godini na području općine Tešanj,


Informacija o radu mjesnih zajednica za 2012. godinu,


– Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2012. godinu,


– Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2012. godinu,


– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2012. godinu,


– Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Tešanj i Doboj Jug za 2012. godinu i „radu na crno“ na


području općine Tešanj.
B) period april – juni:
– Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2012. godinu,


– Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2012. godini,


– Odluka o održavanju grobalja na području općine,


– Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2012. godinu,


– Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj za 2012. godinu,


– Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2012.


godini,


– Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku


zaštitu,


– Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 12/2013.


godina.
C) period juli – septembar:


– Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2013. godine,


– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2013. godine,


– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2013. godine i


bezbjednosti i učenika u saobraćaju na području općine Tešanj.


– Informacija o realizaciji Strategija (urbanistička rješenja, regulacioni planovi).
D) period oktobar – decembar:
– Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2014. godinu,


– Budžet Općine Tešanj za 2014. godinu,


– Odluka o izvršavanju Budžeta za 2014. godinu,


– Program rada Općinskog vijeća za 2014. godinu,


– Odluka o donošenju Plana zaštite od požara općine Tešanj,


– Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2013/2014. godinu,


– Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,


– Informacija o završetku školske 2012/2013. godine i upisu učenika u školsku 2013/2014. godinu u


osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,


– Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj (položaj građana u socijalnoj potrebi, i djece i omladine sa posebnim potrebama),


– Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.


III


Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu. Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove


inicijative i prijedloge tokom 2013. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.


Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.


Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.


DOSTAVLJENO: PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Fuad Šišić, dipl.ing.maš.