Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2019. godinu

 

II – SADRŽAJ PROGRAMA

 

 1. A) Period januar – mart:
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019. godini,
 2. Prijedlog Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,
 3. Prijedlog Zoning plana ”Tešanjka”,
 4. Prijedlog Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sportskorekreacionog centra u Oraš Planjama,
 6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra
 7. Prijedlog Odluke o prodaji /kupovini/ zamjeni /davanju u zakup nekretnina
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2019.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2020 i 2021) 1+2,
 9. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018. godinu,
 10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2018. godinu,
 11. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2018. godinu,
 12. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2018. godine,
 13. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2018. godini
 14. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2018. godinu,
 15. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj za 2018. godinu.
 16. Informacija o finansijskoj reviziji poslovanja i usklađenost sa pratećim odlukama organa MZ Bobare-Drinčići_Blaževci za period (2012-2018) godina.
 17. Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj u 2018.godini.

 

 1. B) Period april – juni:
 1. Prednacrt Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040,
 2. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra,
 3. Prijedlog Odluke o prodaji /kupovini/ zamjeni /davanju u zakup nekretnina,
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018.godinu,
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2019. godine
 6. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća kojima je osnivač općina Tešanj za 2018. godinu (Izvještaj o poslovanju JP Toplana, Izvještaj o poslovanju JP RAD, Izvještaj o poslovanju JP TRA)
 7. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2018. godinu, ( JU Opća Biblioteka, JU Centar za socijalni rad, JZU Apoteka “Tefarm”, JZU Opća bolnica Tešanj, JU Centar za kulturu i obrazovanje, JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj, JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj i JU Muzej Tešanj),
 8. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2018. godini na području općine Tešanj,
 9. Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2018. godinu,
 10. Informacija o sprovedenoj analizi Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa u općini Tešanj,
 11. Informacija o realizaciji projekta prečišćavanja i odvodnje otpadnih voda WATSAN

 

 1. C) period juli – septembar:
 1. Nacrt Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040
 2. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra
 3. Prijedlog Odluke o prodaji /kupovini/ zamjeni /davanju u zakup nekretnina
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2019. godine
 5. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2019.godine,
 6. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2018.godinu,
 7. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,
 8. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2019. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,
 9. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2018.godinu,
 10. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2018.godinu.
 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 

 1. D) period oktobar – decembar:
 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2019.godine,
 2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu,
 3. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu,
 5. Prijedlog Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040
 6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene regulacionog plana ”Jugozapad” Tešanj,
 7. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra
 8. Prijedlog Odluke o prodaji /kupovini/ zamjeni /davanju u zakup nekretnina
 9. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2019/2020. godinu,
 11. Informacija o završetku školske 2018/2019. godine i upisu učenika u školsku 2019/2020. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,
 12. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa,
 13. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj.
 14. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj,
 15. Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,

 

III

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu.

Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2019. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka. Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.

IV

Plan za profesionalno usavršavanje za 2019.godini

 

U 2019.godini vijećnici i članovi komisija Općinskog vijeću Tešanj će se profesionalno usavršavati, kroz provođenje edukacija na sljedeće teme:

 1. Provođenje planske dokumentacije kroz vođenje upravnih postupaka u odjeljenju za urbanizam.
 1. Rad radnih tijela/komisija općinskog vijeća.
 1. Udruženja građana i fondacije – organizacija i funkcionisanje.
 1. Mjesna samouprava, osnivanje i rad organa mjesnih zajednica.
 1. U okviru Projekta opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) planirane su dvije obuke.

 

Ovaj plan nije konačan, isti se može mijenjati, dopunjavati ukoliko vijećnici i članovi radnih tijela Vijeća iskažu interesovanje i predlože neke druge teme ili neki drugi vid edukacije.

 

 

 

V

Kolegij Općinskog vijeća Tešanj će u 2019.godini donijeti plan rada i pravilnik o radu u skladu sa Odlukom o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima”.

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

__________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.