Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2017. godinu

 

 

II – SADRŽAJ PROGRAMA

Općinsko vijeće Tešanj će u 2017. godini razmatrati:

 

A) period januar – mart:

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Jugozapad” Tešanj,

– Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na

području općine Tešanj u 2017. godini,

– Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2017. godinu,

– Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2016. godinu,

– Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2016. godinu,

– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2016. godinu,

– Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2016. godinu,

– Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2016. godine,

– Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2016.godini,

– Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2016. godini na

području općine Tešanj,

– Informacija o radu mjesnih zajednica za 2016. godinu,

– Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2016. godinu,

– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na

području općine Tešanj za 2016. godinu,

– Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

 

B) period april – juni:

– Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Glinište”,

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Glinište”,

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016. godinu,

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2017. godine,

– Informacija o realizaciji projekta adresni  registar

– Informacija o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2016. godini (Izvještaji o

poslovanju: JP Toplana, JP “Rad” i JP TRA) ,

– Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2016. godinu

(Izvještaji o radu JU Opća Biblioteka, JU Centar za socijalni rad, JZU Apoteka “Tefarm”, JZU Opća bolnica

Tešanj, JU Centar za kulturu i obrazovanje, JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj i JU Muzej Tešanj),

– Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2016.godinu,

– Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

– Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2016/2017. godina,

 

C) period juli – septembar:

– Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama RP za naseljeno mjesto Tešanjka,

– Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

– Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja  za period 2017.- 2021.godina. 

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2017. godine,

– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2017.godine,

– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2017. godine i bezbjednosti

učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj,

– Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2016.godinu,

– Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2016.godinu

– Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj,

 

D) period oktobar – decembar:

Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2018. godinu,

– Budžet Općine Tešanj za 2018. godinu,

– Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu,

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za III (treći) kvartal 2017. godine,

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP za naseljeno mjesto Tešanjka,

– Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu,

– Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za

akademsku 2017/2018. godinu,

– Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,

– Informacija o završetku školske 2016/2017. godine i upisu učenika u školsku 2017/2018. godinu u

osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

– Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj

djece i omladine sa posebnim potrebama,

Informacija – pomoć ženama u ruralnom području na prostoru općine Tešanj,

– Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

 

III

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu.

Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2017. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.

Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.