Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2015. godinu

II – SADRŽAJ PROGRAMA

Općinsko vijeće Tešanj će u 2015. godini razmatrati:

A) period januar – mart:

– Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području

općine Tešanj u 2015. godini,

– Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2015. godinu,

– Odluka o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2014.godinu,

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju opisa granica naseljenih mjesta na području općine Tešanj,

– Odluka o nazivima i označavanju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj,

– Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2014. godinu,

– Izvještajo radu Općinskog vijeća za 2014. godinu,

– Izvještajo realizaciji kapitalnih projekata za 2014. godinu,

– Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2014. godine,

– Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2014.godini

– Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2014. godini na

području općine Tešanj,

Informacija o radu mjesnih zajednica za 2014. godinu,

– Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2014. godinu,

– Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2014. godinu,

– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na

području općine Tešanj za 2014. godinu,

– Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

Informacija o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala uključujući i rad turističke zajednice Zeničko-

dobojskog kantona (ured Tešanj) za 2014.godinu.

B) period april – juni:

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2014. godinu,

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2015. godine,

– Informacija o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2014. godini (Izvještaj o

poslovanju JP Toplana, Izvještaj o poslovanju JP “Rad”, Izvještaj o poslovanju JP TRA) ,

– Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2014. godinu

(Izvještaj o radu JU Opća Biblioteka, Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad, Izvještaj o radu

JZU Apoteka “Tefarm”, Izvještaj o radu JZU Opća bolnica Tešanj, Izvještaj o radu JU Centar za

kulturu i obrazovanje, Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

Izvještaj o radu JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,Izvještaj o radu JU Muzej Tešanj),

– Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2014.godinu,

– Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

– Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2014/2015. godina.

C) period juli – septembar:

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2015. godine,

– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2015. godine,

– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2015. godine i bezbjednosti

učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

– Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2014.godinu.

D) period oktobar – decembar:

– Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu,

– Budžet Općine Tešanj za 2016. godinu,

– Odluka o izvršavanju Budžeta za 2016. godinu,

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za III (treći) kvartal 2015. godine,

– Program rada Općinskog vijeća za 2016. godinu,

– Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku

2015/2016. godinu,

– Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,

– Informacija o završetku školske 2014/2015. godine i upisu učenika u školsku 2015/2016. godinu u

osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

– Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj

djece i omladine sa posebnim potrebama,

– Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj,

III

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu.

Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2015. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.

Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

 

Senad Subašić, dipl.oec.