Program rada Općinskog vijeća za 2016. godinu

 

II – SADRŽAJ PROGRAMA

Općinsko vijeće Tešanj će u 2016. godini razmatrati:

A) period januar – mart:

– Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama RP za naseljeno mjesto Tešanjka,

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Bukva”,

– NacrtOdluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Glinište”,

– PrijedlogOdluke o izmjenama i dopunama RP “Poslovna zona Glinište”,

– Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama RP Centar Jelah (po inicijativi MZ Jelah),

– Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama RP “Jugozapad” Tešanj,

– Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području

općine Tešanj u 2016. godini,

– Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2016. godinu,

– Odluka o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora za 2015. godinu,

– Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2015. godinu,

– Izvještajo radu Općinskog vijeća za 2015. godinu,

– Izvještajo realizaciji kapitalnih projekata za 2015. godinu,

– Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2015. godine,

– Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2015.godini

– Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2015. godini na

području općine Tešanj,

Informacija o radu mjesnih zajednica za 2015. godinu,

– Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2015. godinu,

– Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2015. godinu,

– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj, i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na

području općine Tešanj za 2015. godinu,

– Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

– Informacija o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala uključujući i rad turističke zajednice Zeničko-

dobojskog kantona (ured Tešanj) za 2015.godinu.

B) period april – juni:

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2015. godinu,

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za I (prvi) kvartal 2016. godine,

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP za naseljeno mjesto Tešanjka

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP “Jugozapad” Tešanj

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama RP Centar Jelah (po inicijativi MZ Jelah)

– Informacija o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2015. godini (Izvještaj o

poslovanju JP Toplana, Izvještaj o poslovanju JP “Rad”, Izvještaj o poslovanju JP TRA) ,

– Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2015. godinu

(Izvještaj o radu JU Opća Biblioteka, Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad, Izvještaj o radu

JZU Apoteka “Tefarm”, Izvještaj o radu JZU Opća bolnica Tešanj, Izvještaj o radu JU Centar za

kulturu i obrazovanje, Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

Izvještaj o radu JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,Izvještaj o radu JU Muzej Tešanj),

– Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2015.godinu,

– Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,

– Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2015/2016. godina.

C) period juli – septembar:

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2016. godine,

– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2016. godine,

– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2016. godine i bezbjednosti

učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

– Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2015.godinu.

D) period oktobar – decembar:

– Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,

– Budžet Općine Tešanj za 2017. godinu,

– Odluka o izvršavanju Budžeta za 2017. godinu,

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za III (treći) kvartal 2016. godine,

– Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama “Urbanističkog plana Tešanj”

– Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama “Urbanističkog plana Jelah”

– Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu,

– Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku

2016/2017. godinu,

– Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,

– Informacija o završetku školske 2015/2016. godine i upisu učenika u školsku 2016/2017. godinu u

osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

– Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj

djece i omladine sa posebnim potrebama,

– Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj,

III

Na prijedlog Programa rada za 2016.godinu dostavljeni su sljedeći amandmani o kojima nije bilo izjašnjavanja:

 • Amandman Kluba vijećnika SiH: U Program rada Općinskog vijeća za 2016.godinu dodaje se:

 • Informacija o provedbi Akcionog plana radne ravnopravnosti sa fokusom na unaprjeđenje položaja žene u ruralnom području općine Tešanj za period 2014-2016-godina,

 • Izvještaj o dodijeljenom općinskom zemljištu na korištenje i stepenu privođenja krajnjoj namjeni.

 • Izvještaj o zaključenim ugovorima o zakupu objekata i prostora koji su u vlasništvu općine Tešanj.

 • Amandman Kluba vijećnika SDP: U sadržaj Programa rada dodaje se:

 • Informacija o položaju mladih na prostoru općine Tešanj,

 • Informacija o stanju zaštite životne sredine na području općine Tešanj,

 • Informacija o radu MZ za I polugodište 2016.godine,

 • Svečana sjednica OV Tešanj povodom 25.novembra – Dana državnosti.

 • Amandman Kluba vijećnika SDA: U Program rada dodaje se:

 • Izvještaj o realizovanim aktivnostima iz plana obilježavanja događaja iz perioda 1992.-1995., a za predhodnu godinu, shodno ranijim zaključcima Vijeća.

Nakon rasprave o prijedlogu Programa rada i Amandmanima, Općinsko vijeće je jednoglasno sa 21 glasom „ZA“ usvojilo sljedeći zaključak: Daje se saglasnost Predsjedavajućem Vijeća da tokom 2016.godine vodi računa o dinamici realizovanja. Da Kolegij Vijeća ima u vidu sve prijedloge za uvrštavanje u Program rada a plan prerasporeda po kvartalima odrediti u saradnji sa Općinskim načelnikom.

IV

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu.

Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge tokom 2016. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.

Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

 

Senad N. Subašić, dipl.oec.