Održana 23. sjednica Vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 13,00 sati održana 23. sjednica Općinskog vijeća Tešanj, sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta za 2023.godinu,

2.Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2023-2027,

3.Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknada članovima upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća,

4.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2023.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2024 i 2025) 1+2,

5.Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.br. 570/5 za k.o. Jevadžije,

6.Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenskog predsjednika i zamjenskih članova OIK Tešanj

7.Izvještaj Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu i prijedlog Rješenja o imenovanju 4 člana OIK Tešanj,

8.Izvještaj Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu i prijedlog Rješenja o imenovanju 1 člana OIK Tešanj,

9.Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Statutarno-pravne komisije,

10.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje,

11.Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2022.godinu,

12.Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2022.godinu,

Na početku sjednice, a zbog imenovanja vijećnika Danijela Pašića na poziciju Ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, svečanu zakletvu danas je položio novoimenovani vijećnik Zaim Hadžan (SDP).

Današnjim usvajanjem Izmjena i dopuna Budžeta za 2023. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 100 000 KM za pomoć stanovništvu Republike Turske i Sirije nastradalim u potresu. I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je, nakon rasprave usvojilo.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je 18.03.2023. godine u 21,00 sati i 19.03.2023.godine u 14,00 sati.