JAVNI POZIV za kandidovanje projekata

Općine Tešanj da kandidiraju svoje projekte koji bi se djelimično ili u cijelosti finansirali iz Budžeta Općine za 2007. godinu.

Projekti moraju biti precizni, konkretni i jasni i moraju sadržavati sve elemente koji bi mogli potvrditi njihovu praktičnu i društvenu opravdanost i efekte.

Rok za kandidovanje projekata je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Projekti se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom KANDIDOVANI PROJEKAT UDRUŽENJA na adresu: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 11, 74260 Tešanj.

Kompletne javne pozive, dodatna uputstva za aplikante, kriterije i prijavu projekta za finansiranje sredstvima budžeta Općine Tešanj možete lično preuzeti na Info-pultu u Općini Tešanj ili pogledati/downloadovati u modulu SERVIS GRAÐANA sa:

—————————————–

JAVNI POZIV za kandidovanje projekata udruženja građana i sportskih klubova za 2007. godinu:
http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=78

—————————————–

JAVNI POZIV za finansiranje projekata iz oblasti sporta, sredstvima Budžeta Općine Tešanj u 2007. godini:
http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=79

—————————————–

Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama:
http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=80

—————————————–

Aplikacijski obrazac za projekte nevladinih organizacija:
http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=81

—————————————–

Prijava projekta sportskih klubova, društava i udruženja za finansiranje iz Budžeta Općine Tešanj:
http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=82

—————————————–

Prijava projekta sportskih klubova, društava i udruženja za finansiranje iz Budžeta Općine Tešanj:
http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=83

—————————————–

Upitnik za sportske klubove:
http://www.opcina-tesanj.ba/stream/servis/index.php?pid=84