Bankarske usluge za potrebe Općine Tešanj

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA


 


Usluge                                                           


 


Odjeljak I:      UGOVORNI ORGAN


 


I.1.      PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
























Organizacija:


Općina Tešanj


Kontakt-osobe:


Zijad Spahić – za proceduru javne nabavke, Samir Brka – za tehnički dio predmeta nabavke


Adresa:


Trg Alije Izetbegovića, broj 11


Poštanski broj:


74260


Grad:


Tešanj


Identifikacioni broj:


4218328550008


Telefon:


032 650-022


Faks:


032 650-220


Elektronska pošta (e-mail):


optesanj@bih.net.ba


Internet adresa (web):


www.opcina-tesanj.ba


I.2.      VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN)


I.2.a     upravni organ              na lokalnom nivou


 


Odjeljak II:    PREDMET UGOVORA



II.1      VRSTA UGOVORA:


Usluge                                                          



II. 2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN)


(ukoliko je primjenjivo)


Ne        za Lot 1 i Lot 2


Da        za Lot 3 i Lot 4



II.3.     NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA


Bankarske usluge za potrebe Općine Tešanj



II. 4.    OPIS PREDMETA UGOVORA:


Lot 1 – Pružanje usluga platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom i vođenje depozitnog računa,


Lot 2 – Vođenje računa namjenskih sredstava sa platnim prometom u zemlji,


Lot 3 – Oročenje novčanih sredstava (depozit do 1 godine),


Lot 4 – Oročenje novčanih sredstava (depozit do 2 godine).



II. 5.    PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)


Lot 1 – 6.000,00 KM (na godišnjem nivou),


Lot 2 – 600,00 KM (na godišnjem nivou),


Lot 3 – 2,5 % (na godišnjem nivou),


Lot 4 – 4,5 % (na godišnjem nivou).


Odjeljak III:   POSTUPAK


 


III. 1.  VRSTE POSTUPKA:


Otvoreni                                                                                           


III. 2.  KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34  ZJN):


(a)        Samo najniža cijena (za Lot 1 i Lot 2)                                                                      


(b)       Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu) (za Lot 3 i Lot 4)                                                                                    









1)


Prosječna kamatna stopa na godišnjem nivou


– učešće


100 %


 


Odjeljak IV:   DODJELA UGOVORA


 


IV. 1.   NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA


 


Broj ugovora:              02-49-1-4936-25/09   za LOT 1


Broj ugovora:              02-49-1-4936-27/09   za LOT 3 (okvirni sporazum)


Broj ugovora:              02-49-1-4936-28/09   za LOT 4 (okvirni sporazum)


















Organizacija:


„Vakufska banka“ d.d. Sarajevo


Adresa:


Maršala Tita 13


Poštanski broj:


71000


Grad:


Sarajevo


Identifikacioni broj:


4200142020002


Telefon:


033 280-100


Faks:


033 655-267


Elektronska pošta (e-mail):


vakufska@vakuba.ba


Internet adresa (web):


www.vakuba.ba


 


Broj ugovora:              02-49-1-4936-31/09   za LOT 2


















Organizacija:


„Raiffeisen bank“ d.d. BiH, Sarajevo


Adresa:


Zmaja od Bosne bb


Poštanski broj:


71000


Grad:


Sarajevo


Identifikacioni broj:


4200344670009


Telefon:


033 287-422


Faks:


033 287-587


Elektronska pošta (e-mail):


sandro.komljenovic@rbb-sarajevo.raiffeisen.at


Internet adresa (web):


www.raiffeisen.at


 


Broj ugovora:              02-49-1-4936-23/09   za LOT 3 (okvirni sporazum)


Broj ugovora:              02-49-1-4936-24/09   za LOT 4 (okvirni sporazum)


















Organizacija:


„NLB Tuzlanska banka“ d.d. Tuzla


Adresa:


Maršala Tita 34


Poštanski broj:


75000


Grad:


Tuzla


Identifikacioni broj:


4209039610001


Telefon:


035 259-236


Faks:


035 302-802


Elektronska pošta (e-mail):


info@nlbtuzlanskabanka.ba


Internet adresa (web):


www. nlbtuzlanskabanka.ba


Broj ugovora:              02-49-1-4936-34/09   za LOT 3 (okvirni sporazum)


Broj ugovora:              02-49-1-4936-35/09   za LOT 4 (okvirni sporazum)


















Organizacija:


„Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo


Adresa:


Trg djece Sarajeva bb


Poštanski broj:


71000


Grad:


Sarajevo


Identifikacioni broj:


4200375980006


Telefon:


033 275-100


Faks:


033 203-122


Elektronska pošta (e-mail):


info@bbi.ba


Internet adresa (web):


www.bbi.ba


 


Broj ugovora:              02-49-1-4936-29/09   za LOT 3 (okvirni sporazum)


Broj ugovora:              02-49-1-4936-30/09   za LOT 4 (okvirni sporazum)


















Organizacija:


„UNICREDIT BANK“ d.d. Mostar


Adresa:


Ul. Kardinala Stepinca bb


Poštanski broj:


88000


Grad:


Mostar


Identifikacioni broj:


4227162980008


Telefon:


036 356-252


Faks:


036 356-511


Elektronska pošta (e-mail):


galib.prnjavorac@unicreditgroup.ba


Internet adresa (web):


www.unicreditbank.ba


 


 


IV.2.    INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNIŽOJ / NAJVIŠOJ
CIJENI PRIMLJENIH PONUDA


 


Cijena najuspješnije ponude:


za LOT 1         –           4.080,00 KM


za LOT 2         –           109,00 KM


za LOT 3         –           3,475 %


za LOT 4         –           5,25 %


 


Cijena najniže ponude:                                         /                 najviše ponude:


za LOT 1      –             4.080,00 KM         /                9.500,00 KM


za LOT 2      –             109,00 KM            /                490,00 KM


za LOT 3      –             3,475 %                /                1,53 %


za LOT 4      –             5,25 %                  /                3,30 %


 


IV. 3.   PODUGOVARANJE


Da li se predviđa podugovaranje?


Da       Ne      


 


Odjeljak V:    DODATNE INFORMACIJE



V.1.     DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA



30.12.2009. godine – „Vakufska banka“ d.d. Sarajevo, „Raiffeisen bank“ d.d. BiH, Sarajevo, „NLB Tuzlanska banka“ d.d. Tuzla i „UNICREDIT BANK“ d.d. Mostar


07.01.2010. godine – „Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo


V.2.     BROJ PRIMLJENIH PONUDA


 
















Broj Lot-a:


1


2


3


4


Broj primljenih ponuda:


5


5


4


4



V.3.     DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
“SLUŽBENOM GLASNIKU BIH”?



Da       Ne      


 


Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavještenja:


 











Broj obavještenja


1-12-16241-09


u “Službenom glasniku BiH” br.


87/09


objavljenom dana


09.11.2009. g


 


 


DOSTAVLJENO:



  1. Službeni glasnik BiH (JP NIO Službeni list BiH, Ul. Magribija broj 3, 71000 Sarajevo),

  2. web-stranica Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),

  3. Oglasna tabla Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),

  4. arhiva.

 


 


POMOĆNIK


OPĆINSKOG NAČELNIKA:



___________________________


HAMZALIJA Hojkurić, dipl. oec.