Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 27. februara 2009. Godine

Muharem Berberović i Općinski načelnik sa saradnicima.
SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:
Novinar gosp. Halid Fejzić i predstavnici TV «Smart» Tešanj.

Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća gosp. Vedran Kaser.
Tonski zapis i Zapisnik vodi Zahir Ibrahimkadić.

Nakon prozivke vijećnika predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća od ukupno 25 vijećnika prisustvuju 24 vijećnika čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 5. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime, pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Poslije toga pristupilo se razmatranju predtačaka dnevnog reda:

Ad. A

Vijećnik Senad Subašić je podsjetio na njegov prijedlog zaključka u toku diskusije o Informaciji o bezbjedonosnoj situaciji na području općine Tešanj, koji po njemu nije dobio adekvatnu podršku Vijeća, pa je zbog toga predložio da Vijeće danas donese zaključak kojim osuđuje nedavne fizičke napade na pripadnike Policijske uprave Tešanj.

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj jednoglasno je usvojilo slijedeći

ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Zapisnik sa 4. sjednice Vijeća, održane dana 30.01.2009. godine.
2. Općinsko vijeće Tešanj osuđuje nedavne fizičke napade na pripadnike Policijske uprave Tešanj.

Ad. B

Vijećnička pitanja i inicijative:

Predsjedavajući Vijeća je podsjetio vijećnike da je na prethodnoj sjednici Vijeća postavljeno više vijećničkih pitanja i inicijativa na koja su pribavljeni odgovori i mišljenja nadležnih službi.
Vijećnik Mirza Unkić je u ime Kluba vijećnika SDP saopštio da su prema prikupljenim informacijama od građana MZ Kalošević i organa ove MZ saznali da je veterinarska Ambulanta u Kaloševiću u navedenom periodu radila oko 1 mjesec i to dva dana sedmično po dva sata, tako da zbog toga ne mogu prihvatiti dostavljeni odgovor i traže da u što kraćem roku pođe s radom navedena Ambulanta (dostavljeno u pismenoj formi).
S obzirom da vijećnik Muhamed Halilović (Klub vijećnika BPS – Sefer Halilović) nije imao primjedbi na dostavljeno mišljenje nadležne Službe o predloženoj inicijativi vezanoj za dostavu materijala vijećnicima od strane kurira, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se inicijativa vijećnika Muhameda Halilovića (Klub vijećnika BPS – Sefer Halilović) vezana za dostavu materijala vijećnicima od strane kurira, uz dopunu: ukoliko kurir ne uspije izvršiti dostavu materijala vijećnicima na adresu njihovog stanovanja, materijal će dostaviti u sjedište stranaka kojima ti vijećnici pripadaju, uz pisanu evidenciju datuma i vremena uručenja i potpis osobe koja je pomenuti materijal preuzela.

Vijećnik Esmir Subašić je u ime Kluba vijećnika BPS – Sefer Halilović vezano za njihovu inicijativu u cilju poboljšanja postojećeg stanja u MZ kazao slijedeće: da vijećnicima u materijalima nije dostavljen tekst njegove inicijative s prethodne sjednice Vijeća i da se zbog toga danas ne može otvoriti rasprava, da je dostavljeno mišljenje nadležne Službe i da uvažavajući činjenicu da je edukacija predsjednika savjeta i sekretara MZ već otpočela i da će vjerovatno na narednoj sjednici Vijeća biti posebna tačka vezana za rad MZ, povlači 2. i 3. tačku pomenute inicijative, ali da i dalje smatra potrebnim da izvršni organi razmotre mogućnost edukacije kompletnih sastava savjeta u MZ o čemu je elaborirao na prethodnoj sjednici Vijeća, a na čemu neće insistirati, te predložio da se sadašnja edukacija dopuni izradom dva uputstva od strane stručnih organa izvršne vlasti (dostavljeno u pismenoj formi):
1. Uputstvo za rad sekretara MZ sa potrebnim tipičnim urnecima dokumenata u prilogu (zapisnici, izjave, izvještaji, odluke za investicione projekte, način vođenja arhive, blagajne itd.).
2. Uputstvo za vođenje investicija MZ (rad građevinskih odbora) sa urnecima tipičnih dokumenata u prilogu kojima će biti obuhvaćeni svi bitni elementi u cilju postizanja maksimalne transparentnosti u radu.

Vijećnik Rasim Omerbašić je izrazio svoje mišljenje da ova inicijativa nije više potrebna jer se traženo već provodi u djelo i da o njoj ne treba biti obavljeno izjašnjavanje vijećnika (glasanje).
Općinski načelnik, gosp. Fuad Šišić je predložio da se inicijativa sagleda i da se izjašnjavanje obavi na narednoj sjednici Vijeća.
Nakon toga obavljeno je izjašnjavanje o prihvatanju ove inicijative, a vijećnik Amir Kurtić je ukazao da izjašnjavanje nije bilo potrebno i da će se ono obaviti na narednoj sjednici Vijeća, nakon pribavljanja mišljenja nadležne Službe, što je i prihvaćeno.
Nakon toga predsjedavajući Vijeća pozvao je vijećnike da, eventualno, postave nova vijećnička pitanja ili predlože inicijative:
Vijećnik Senad Subašić je predložio da Vijeće donese zaključak vezano za informisanje o radu Vijeća, da u cilju što boljeg informisanja građana o radu Vijeća, Općinski načelnik sagleda mogućnost da sjednice Vijeća ubuduće prenosi i NTV „Amna“ Tešanj, s obzirom da prijenos lokalne TV „SMart“ može gledati samo jedan dio građana na području općine Tešanj.
Vijećnik Sejid Brka je svim građanima općine Tešanj čestitao predstojeći praznik „1. Mart – Dan nezavisnosti BIH“, zatim u cijelosti pročitao dobiveno pismo od strane uzgajivača maline (dostavljeno u pismenoj formi), te u ime Kluba vijećnika BPS zatražio da se do slijedeće sjednice Vijeća pripremi informacija o toj problematici.
– predsjedavajući Vijeća je saopštio da će se izjašnjavanje o podnesenim inicijativama obaviti na narednoj sjednici Vijeća.
Nakon toga predsjedavajući Vijeća je otvorio raspravu o dnevnom redu:
– Općinski načelnik je saopštio da 4. tačku iz saziva današnje sjednice Vijeća – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama, povlači radi dorade i da će ista biti na dnevnom redu naredne sjednice Vijeća.
– vijećnik Senad Subašić je u ime Kluba vijećnika SDP predložio da se iz saziva današnje sjednice Vijeća do naredne sjednice skine 8. tačka – Prijedlog Rješenja za imenovanje stručne Komisije za davanje ocjene o mogućnosti legalizacije bespravno izgrađene građevine, da se u materijalu dostavi spisak ljudi koji traže legalizaciju objekata, da se obave određeni dogovori vezano za članove Komisije jer ima puno članova koji su profesionalno zaposleni u Općini, a trebalo bi biti više izvan Općine, što bi doprinijelo većoj objektivnosti slike na terenu.
– Općinski načelnik je pojasnio da se ne radi o političkoj nego o stručnoj Komisiji prema zakonskoj proceduri, čiji je zadatak da samo da ocjenu da li se bespravno sagrađeni objekti mogu legalizirati.

Pauza u radu Vijeća trajala je od 14,20 do 14,25 sati, na prijedlog Kluba vijećnika SDP.
U nastavku sjednice vijećnik Senad Subašić je saopštio da i dalje ostaju pri svom prijedlogu da se 8. tačka iz saziva skine s dnevnog reda, jer je produžen rok za legalizaciju objekata i postoji potreba za usaglašavanje vezano za članove Komisije, nakon čega je obavljeno izjašnjavanje vijećnika.

Općinsko vijeće Tešanj je sa 13 glasova “ZA” i 11 glasova “uzdržan” usvojilo slijedeći

ZAKLJUČAK
Prijedlog Rješenja za imenovanje stručne Komisije za davanje ocjene o mogućnosti legalizacije bespravno izgrađene građevine (8. tačka iz saziva) skida se s dnevnog reda do naredne sjednice Vijeća, s tim da se dopuni sa spiskom lica koja traže legalizaciju objekata.

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj je sa 22 glasa “ZA” i 2 glasa “uzdržan” usvojilo slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2009. godinu;
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2009. godine;
3. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova komisija koje imenuje Općinsko vijeće;
4. Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda;
5. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji;
6. Prednacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana «Poslovna zona Glinište«;
7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu;
8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2008. godinu i Izvještaj o uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona o značaju ostvarivanja funkcije Općinskog pravobranilaštva;
9. Izvještaj o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2008. godini na području općine Tešanj;
10. Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Tešanj za 2008. godinu;
11. Informacija o suzbijanju rada na crno;
12. Informacija o radu i poslovanju nevladinih organizacija na području općine Tešanj za 2008. godinu.

Ad. 1
ZAKLJUČAK
Usvaja se Budžet Općine Tešanj za 2009. godinu uz prihvaćene amandmane, s tim da se Općinski načelnik obavezuje da predloži Vijeću odgovarajuću odluku kako bi se osiguralo finansiranje, ukoliko Općinsko vijeće donese odluku o profesionalnoj poziciji predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj.

Ad. 2
ZAKLJUČAK
Usvaja se Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2009. godinu.

Ad. 3
ZAKLJUČAK
Usvaja se Odluka o naknadama vijećnika i članova komisija koje imenuje Općinsko vijeće.

Ad. 4
ZAKLJUČAK
Prihvata se nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda i upućuje u javnu raspravu.

Ad. 5
ZAKLJUČAK
Prihvata se nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji i upućuje u javnu raspravu.

Ad. 6
ZAKLJUČAK
Prihvata se Odluke o usvajanju prednacrta Regulacionog plana «Poslovna zona Glinište« i upućuje u javnu raspravu.

Ad. 7
ZAKLJUČAK
Usvaja se Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu.

Ad. 8
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva općine Tešanj za 2008. godinu i Izvještaj o uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona o značaju ostvarivanja funkcije Općinskog pravobranilaštva, s tim da se Vijeću za narednu sjednicu dostave odgovori na slijedeća pitanja:

– Ko je prouzrokovao dugove MZ-a po Odgovoru Načelnika na vijećničko pitanje od 22.12.2008. godine?
– Ko su odgovorna lica za nastala dugovanja?
– Šta je poduzeto protiv lica za nastala dugovanja?
– Šta je poduzeto protiv lica koja su netransparentno donosila odluke u ime organa MZ-a i građana?
– Zašto su Pravobranilaštvo i izvršna vlast to dozvolili i nije preventivno djelovalo?
– Zašto Pravobranilaštvo i izvršna vlast u dosadašnjem periodu nisu poduzeli zakonske mjere i djelovali u skladu sa istim?
– Koliko je zemljišta uzurpirano od strane pojedinaca?

Ad. 9
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvještaj o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2008. godini na području općine Tešanj.

Ad. 10
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Tešanj za 2008. godinu, s tim da se ubuduće u istoj prikažu uporedni podaci iz prethodne godine.

Ad. 11
ZAKLJUČAK
1. Prima se na znanje Informacija o suzbijanju rada na crno.
2. Općinsko vijeće Tešanj izražava nezadovoljstvo ostvarenim rezultatima inspektora rada na terenu.
3. Općinsko vijeće Tešanj predlaže kantonalnim zastupnicima sa područja općine Tešanj da preduzmu potrebne radnje kako bi se imenovao jedan inspektor rada koji bi stalno radio na terenu na suzbijanju rada na crno i pokrivao područje općina Tešanj, Usora, Doboj Jug i Maglaj.

Ad. 12
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Informacija o radu i poslovanju nevladinih organizacija na području općine Tešanj za 2008. godinu, uz dopunu da se ubuduće krajem godine organizuje proglašenje najboljih udruženja i pojedinaca i na taj način izrazi zahvalnost za uspješan rad.

Predstavnici klubova vijećnika i Općinski načelnik su svim građanima čestitali predstojeće praznike – Dan nezavisnosti i Dan žena.

Čestitkama se pridružio i predsjedavajući Vijeća, a zatim se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad 5. sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 16,55 sati.

ZAPISNIČAR:
Zahir Ibrahimkadić

Pomoćnik Općinskog načelnika u Stručnoj službi Vijeća i Načelnika
Ferid Mustafić

PRESJEDAVAJUĆI VIJEĆA:
Vedran Kaser, dipl. ing.inf.teh.