Izvod iz zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća održane 31. oktobra 2007. godine

Halilović gosp. Esmir Subašić i Općinski načelnik sa saradnicima.
SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:
Predstavnik KTV EGE Tešanj i novinar Halid Fejzić.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Zahir Ibrahimkadić.
Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća gosp. Rasim Omerbašić.

Nakon prozivke vijećnika od strane V.D. pomoćnika Općinskog načelnika u Stručnoj službi Vijeća i Načelnika gosp. Mustafić Ferida predsjedavajući Vijeća je Konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća od 25 prisustvuju 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 33. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime poselamio i pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Poslije toga pristupilo se razmatranju standardnih predtačaka dnevnog reda:

Ad. A
Bez rasprave, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno usvojilo slijedeći

ZAKLJUČAK:
Usvaja se Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Tešanj održane dana 27.09.2007. godine.

Ad. B
Odgovori na vijećnička pitanja:

Predsjedavajući Vijeća je podsjetio vijećnike da su dostavljeni odgovori na postavljena vijećnička pitanja sa prethodne sjednice Vijeća (11 pitanja i 1 inicijativa), te pozvao vijećnike da se izjasne da li su zadovoljni dobivenim odgovorima:
– vijećnik Senad Subašić je saopštio da dobivenim odgovorima (dug MZ Jevadžije i gašenje javne rasvjete) nije zadovoljan jer su, po njemu, urađeni površno i neprofesionalno, tako da prema dobivenom odgovoru nema dugovanja firmi Doboj-putevi za asfaltiranje puta u MZ Jevadžije, a u stvarnosti ono postoji (ima kod sebe sudsku presudu) i iznosi 17.000,00 KM, pa zbog toga predlaže Općinskom načelniku da iznađe mogućnosti i u skladu sa ranijom Odlukom Vijeća iz 2001. godine izvrši izmirenje pomenutog dugovanja. Vezano za rad javne rasvjete podsjetio je da je on prilikom rasprave o Odluci o komunalnom redu i sanitarnom minimumu predlagao, a tako i stoji u Odluci, da se rad javne rasvjete uskladi sa godišnjim dobom (da preduzeće koje održava javnu rasvjetu mora jednom mjesečno uskladiti) i da prema toj Odluci javna rasvjeta mora biti uključena tokom cijele noći što do sada nije bio slučaj (isključenje u 24,00 sati ili u nekim dijelovima MZ rasveta radi a u nekima ne radi), a ostavljena je mogućnost Općinskom načelniku da može posebnom odlukom regulisati rad javne rasvjete u cilju štednje električne energije u vanrednim okolnostima, da se šire raspitao o postojanju takve odluke i utvrdio da ona ne postoji, pa zbog toga pita koje su to vanredne okolnosti zbog kojih dolazi do isključenja javne rasvjete, da zbog dosadašnjeg režima rada rasvjete (koji nije izmijenjen iako je izvršen rebalans Budžeta) građani javno negoduju i dolaze do potpuno pogrešnih zaključaka (podobni-nepodobni građani, sprega sa kriminalcima itd.) što nije dobro, pa zbog svega izrečenog Klub vijećnika SDP-a predlaže Vijeću zaključak da Općinski načelnik iznađe način da se javna rasvjeta ne gasi tokom noći, jer po njemu rasvjeta više nije luksuz nego nužna potreba, podsjetio na mogućnost da se pojedina rasvjetna mjesta posebno pojedinačno regulišu, te ukazao na spremnost građana da i sami participiraju u pokrivanju dijela troškova.
– vijećnik Sakib Plančić je saopštio da je odgovor na vjećničko pitanje vezano za privatizaciju preduzeća IGM Usora Jelah dobio pred početak današnje sjednice i da će se o njemu izjasniti na narednoj sjednici Vijeća.
– Općinski načelnik je podsjetio na veliki broj vijećničkih pitanja postavljenih na prethodnoj sjednici Vijeća što je pored svakodnevnih obaveza iziskivalo dodatne napore administracije, kazao da oba problema pomenuta od strane vijećnika Senada Subašića zaslužuju temeljitiju raspravu, naglasio da Općina redovno izvršava sve obaveze i da nema dugovanja ali da problem nastaje kada MZ samostalno zaključuju ugovore sa izvođačima radova a da prethodno nisu osigurale finansijska sredstva, što moraju same i riješiti, da takvih slučajeva ima više i da je on ranije sa tim MZ organizovao zajednički sastanak u cilju iznalaženja rješenja za pokriće nastalih dugovanja (prisustvovalo 11 MZ) i obećao pomoć ali ne na način da Općina plati te dugove jer je izvršna vlast odgovorna za pravilno trošenje budžetskih sredstava i ništa mimo planiranog bez posebne odluke Vijeća ne može uraditi, da je tada okupljenim predstavnicima MZ koji su dužnici, između ostalog, predložio da se sredstva koja su za njih predviđena u toj godini usmjere u vraćanje njihovih dugova ali to nije prihvatila ni jedna MZ pa je na kraju sastanka bio primoran da te MZ uputi na bilateralno rješavanje problema sa izvođačima, da je on svojim amandmanom konkretno za MZ Jevadžije u rebalansu Budžeta predvidio sredstva za kapitalne projekte iz ranijih godina koja su utrošena na otplatu pomenutih dugovanja, da iznos dugovanja u ovoj MZ nije veliki kao u nekim drugim MZ što je veliki problem, uz tvrdnju da posebna odluka Vijeća vezano za obaveze prema MZ Jevadžije (usmjeravanje dijela sredstava ostvarenih od prodaje placeva na lokalitetu Atmejdan u asfaltiranje puta u ovoj MZ) ne postoji i da je samo u obrazloženju Odluke o prodaji zemljišta to navedeno u obliku obećanja. Vezano za negodovanje građana zbog postojećeg režima rada javne rasvjete odgovorio je da raspoloživa budžetska sredstva za tu namjenu utiču na takav režim, da se u posljednje vrijeme pokušavaju ostvariti uštede (cca 30%) što bi omogućilo i proširenje mreže javne rasvjete jer mnoga mjesta to nemaju (čak ni jednu sijalicu) dok u isto vrijeme samo pojedina naselja imaju takvu pogodnost, što se mora imati u vidu prilikom raspodjele sredstava po MZ, pojasnio da je ranije pripremio prijedlog za drugačiji način pokrivanja troškova rasvjete ali ga je odmah povukao prije nego što je taj prijedlog i došao na Vijeće jer su mnogi bili nezadovoljni a naročito one sredine koje imaju javnu rasvjetu, da će uskoro pripremiti i dostaviti informaciju o utrošku novčanih sredstava za javnu raspravu po MZ iz koje će se jasno vidijeti koliko koja sredina troši sredstava za tu namjenu, te da se u potpunosti slaže da MZ predlože način osiguranja sredstava za pokrivanje ovih troškova ili da Vijeće u Budžetu za narednu godinu poveća ukupni iznos koji je u ovoj godini iznosio 210.000,00 KM (rebalansom su ova sredstva uvećana a u nacrtu Budžeta za 2008. godinu nije predviđeno povećanje) i ponovo naglasio da to Vijeće može promijeniti ali Općinski načelnik to ne može i ne smije uraditi.

Vijećnička pitanja:
Predsjedavajući Vijeća je pročitao vijećničko pitanje koje je Klub vijećnika SBiH dostavio u pismenoj formi: Šta i na koji način može općinska vlast učiniti da se provjeri način i legalnost rada i poslovanja Udruženja žena poljoprivrednica usorsko-tešanjskog kraja u skladu sa Zakonom, jer su evidentne brojne primjedbe proizvođača mlijeka u navodno sumnjive radnje ovog Udruženja? Pored toga kazao je da je od strane Skupštine MZ Jelah zamoljen da postavi vijećničko pitanje: Dokle se stiglo u realizaciji projekta izgradnje praga na rijeci Usori u MZ Jelah, s obzirom da na terenu nisu vidljivi znakovi početka radova?
– vijećnik Rifet Begović je upitao:
1. Da li je tačna informacija da je OHR produžio zabranu prodaje poslovnih prostora (zemljišta) na području MZ Tešanjka i od Općinskog načelnika odmah dobio potvrdan odgovor.
2. Može li se uskladiti da sjednice Općinskog vijeća Tešanj i Skupštine ZDK ne budu istoga dana, jer kantonalni poslanici ne mogu prisustvovati sjednici Vijeća? Predsjedavajući Vijeća je odgovorio da će se pokušati iznaći termini koji se neće poklapati sa terminima zasijedanja kantonalne Skupštine.
– vijećnik Senad Subašić je predložio da se pitanje finansiranja javne rasvjete pripremi i uvrsti u dnevni red naredne sjednice Vijeća (ostaje i pri ranije predloženom zaključku).
– vijećnik Hasan Handžić:
1. Vezano za kršenje propisa o odlaganju smeća upitao: Šta može, na koji način i u kojem vremenskom periodu uraditi općinska vlast u saradnji sa JP Rad Tešanj da iznađe način za legalno odlaganje smeća, prije svega u sredinama gdje to nije rješeno na adekvatan način (vreće i sl.)?
2. Da li postoji zakonska regulativa o saniranju i postavljanju snjegobrana na objektima koji gravitiraju užem gradskom jezgru, kao i na objektima koji su izgrađeni u neposrednoj blizini ulica?
– vijećnik Benjamin Smailbegović je kazao da je Općinski načelnik dosta kazao o dugovanjima MZ prema izvođačima radova ali ih interesuje: Koje MZ nisu ispoštovale svoje obaveze prema izvođačima radova, o kojoj sumi se radi i da li postoji mogućnost da kamate prerastu početni iznos dugovanja, a zatim predložio da se o ovoj problematici pripremi materijal za narednu sjednicu Vijeća i uvrsti kao posebna tačka dnevnog reda, kako bi se ovaj ozbiljni problem riješio, te da u slučaju njegovog uvrštavanja u dnevni red naredne sjednice Vijeća nije potrebno dostavljati odgovor na postavljeno vijećničko pitanje.
– vijećnik Muharem Ahmić je predložio da se od dva prijedloga vijećnika Senada Subašića prihvati uvrštavanje pomenute problematike u dnevni red naredne sjednice Vijeća i da do tada režim rada javne rasvjete ostane isti (što isključuje prvi prijedlog), te upitao:
1. Dokle se stiglo sa iznalaženjem rješenja regulacije raskrsnice u Jelahu?
2. Da li postoji mogućnost da se semafor u Tešnju isključi u jutarnjem vremenu kada radnici idu na posao i popodne u vrijeme njihovog povratka, ili da se u pomenutom periodu na neki drugi način omogući duža prohodnost na glavnoj saobraćajnici u odnosu na sporedne?
– vijećnik Zinaida Agić je u ime Kluba vijećnika SDP-a zatražila odgovor:
1. Šta je Služba za OU i DD Općine Tešanj uradila na rješavanju problema postavljanja saobraćajnih znakova na raskrsnici na magistralnom putu u Kaloševiću i duž magistralnog puta na potezu Kalošević – Mrkotić, s obzirom da je na sebe preuzela koordinaciju ove aktivnosti zajedno sa Osnovnom školom u Kaloševiću?
2. Zašto ambulanta u Piljužićima ne radi već nekoliko mjeseci?
– vijećnik Nurdin Sadiković:
1. S obzirom da je nedavni snijeg izvršio povijanje krošnji drveća uz put Medakovo – Šije, da li je neko zadužen za kontrolu stanja lokalnih saobraćajnica u zimskim uvjetima, i ako nije, može li se odrediti lice koje bi obavljalo te poslove?
2. Zašto u nacrtu Budžeta za 2008. godinu nisu predviđena sredstva za zapošljavanje pripravnika u cilju odrađivanja pripravničkog staža?
3. Zbog čega se ne radi put prema Obdaništu?
4. Može li se grijanje iz JP Toplana prilagoditi i uskladiti sa vanjskom temperaturom, na način da se smanji kada je toplije a pojača kada je hladnije, tako da nije uvijek iste jačine?

Nakon toga, razmatrajući prijedloge vijećnika Senada Subašića i Benjamina Smailbegovića, Općinsko vijeće Tešanj jednoglasno je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK:
Općinsko vijeće Tešanj zadužuje Općinskog načelnika da za narednu sjednicu Vijeća pripremi Informaciju o problematici vezanoj za javnu rasvjetu.

ZAKLJUČAK:
Općinsko vijeće Tešanj zadužuje Općinskog načelnika da za narednu sjednicu Vijeća pripremi Informaciju o dugovanjima MZ prema izvođačima radova na području općine Tešanj.

U toku rasprave o utvrđivanju dnevnog reda današnje sjednice Vijeća Općinski načelnik je saopštio da povlači predloženu 4. tačku dnevnog reda iz saziva sjednice Prijedlog Odluke o priznanjima Općine Tešanj, jer vijećnici nisu dobili zapisnik sa javne rasprave.

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj jednoglasno je usvojilo slijedeći

DNEVNI RED:
1. Nacrt Statuta Općine Tešanj
2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2008. godinu
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za obezbjeđenje sredstava Općinskog fonda za vatrogastvo općine Tešanj
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju zemljišta državne svojine
5. Prijedlog Odluke o odobrenju zaključivanja ugovora o zakupu
6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica
7. Informacija o studentskim kreditima odobrenim u periodu 2001-2006. godina
8. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata u akademskoj 2007/2008. godini
9. Nacrt Odluke o stipendiranju studenata na postdiplomskom studiju
10. Nacrt Odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica
11. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za budžet
12. Rješenje o razrješenju i imenovanju Odgovornog urednika Službenog glasnika Općine Tešanj
13. Rješenje o neusvajanju zahtjeva za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta Dizdarević Juse Samira iz Tešnja

Ad. 1
ZAKLJUČAK:

1. Prihvata se nacrt Statuta Općine Tešanj i upućuje u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.
2. Općinsko vijeće Tešanj poziva sve građane općine Tešanj, sve političke i druge subjekte da se ativno uključe u javnu raspravu i da svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima, po mogućnosti u pismenoj formi, daju svoj doprinos u pripremi izrade prijedloga Statuta kao najznačajnijeg dokumenta u Općini.

Ad. 2
ZAKLJUČAK:

1. Prihvata se nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2008. godinu i upućuje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
2. Pozivaju se svi zainteresovani da svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostave tokom javne rasprave po mogućnosti u pismenoj formi.

Ad. 3
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Odluka o utvrđivanju visine naknade za obezbjeđenje sredstava Općinskog fonda za vatrogastvo općine Tešanj.

Ad. 4
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju zemljišta državne svojine.

Ad. 5
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Odluka o odobrenju zaključivanja ugovora o zakupu.

Ad. 6
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Odluka o davanju saglasnosti BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica.

Ad. 7
ZAKLJUČAK:

1. Prima se na znanje Informacija o studentskim kreditima odobrenim u periodu 2001-2006. godina.
2. Općinsko vijeće zadužuje Općinskog načelnika i nadležnu Službu da pripreme Odluku o prevođenju studentskih kredita u stipendije.

Ad. 8
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Odluka o stipendiranju redovnih studenata u akademskoj 2007/2008. godini.

Ad. 9
ZAKLJUČAK:

Prihvata se nacrt Odluke o stipendiranju studenata na postdiplomskom studiju, uz izrečene primjedbe, prijedloge i sugestije i upućuje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Ad. 10
ZAKLJUČAK:

Prihvata se nacrt Odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica i upućuje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Ad. 11
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za budžet.

Ad. 12
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Rješenje o razrješenju i imenovanju Odgovornog urednika Službenog glasnika Općine Tešanj.

Ad. 13
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Rješenje o neusvajanju zahtjeva za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta Dizdarević Juse Samira iz Tešnja.

Vijećnik Senad Subašić je dopunio svoj raniji prijedlog i zatražio da se na narednu sjednicu Vijeća za raspravu o dugovanjima MZ pozovu i predstavnici tih MZ.

Nakon toga predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad 32. sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 16,07 sati.

ZAPISNIČAR:
Zahir Ibrahimkadić

V.D. POMOĆNIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA
U STRUČNOJ SLUŽBI VIJEĆA I NAČELNIKA
Ferid Mustafić

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog