Izvod iz Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća održane 28. aprila 2006. godine

i Kasim Kotorić.
GOSTI:
Poslanik u Skupštini ZE-DO kantona gosp. Semir Sejdinović, direktor DD Toplana Tešanj gosp. Sejdo Plančić, predsjednik UO-a JP RAD Tešanj gosp. Mesud Mulabdić, predsjednik UO-a JP Veterinarska stanica Tešanj gosp. Nedžad Korajlić, direktor JU Opća bolnica gosp. Hajrudin Ðogić, predstavnica Udruženja mladih CORMIT Tešanj g-đica Munevera Ðogaz i Općinski načelnik sa saradnicima.
SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA:
Predstavnici NTV AMNA i KTV Tešanj.

Tonski zapis i Zapisnik vodi Ibrahimkadić Zahir.
Sjednicom predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća gosp. Omerbašić Rasim sa sekretarom Vijeća gosp. Ćeman Smajom.

Nakon prozivke vijećnika od strane sekretara Vijeća, predsjedavajući Vijeća je konstatovao da današnjoj sjednici Vijeća prisustvuju 22 vijećnika, čime su se stekli uslovi za punovažno odlučivanje, otvorio 18. sjednicu Vijeća i proglasio je javnom, te u ime Vijeća i u svoje lično ime pozdravio prisutne goste i predstavnike medija.

Poslije toga pristupilo se razmatranju standardnih predtačaka dnevnog reda:

Ad. A
Bez primjedbi, Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno usvojilo slijedeći

ZAKLJUČAK:
Usvaja se Zapisnik sa 17. sjednice Vijeća, održane dana 30.03.2006. godine.

Ad. B
Odgovori na vijećnička pitanja:

Predsjedavajući Vijeća je pozvao vijećnike da se izjasne da li su zadovoljni dobivenim odgovorima na postavljena vijećnička pitanja na 17. i dodatnim odgovorom vijećniku Senadu Subašiću sa 16. sjednice Vijeća:
– vijećnik Hasan Handžić (rad eko-policije) je kazao da, i pored obimnog materijala, odgovorom na postavljeno vijećničko pitanje nije zadovoljan, jer je upitno da li su aktivnosti koje je provodila eko-policija a koje su navedene u odgovoru i pravilna upotreba iste, obzirom da su neke aktivnosti koje je ona vodila obaveza nekih drugih institucija a i da nije pokrenut niti jedan prekršajni postupak protiv prekršioca Zakona, predlaže inicijativu: Da Općinski načelnik sa nadležnom Službom organizuje zajednički sastanak sa svim relevantnim subjektima u cilju zajedničkog djelovanja na eko zaštiti (dva udruženja ribolovaca, udruženje lovaca itd.), te sačini plan sinhronizovanog djelovanja sa eko policijom. Taj sastanak bi imao za cilj da se pripadnicima pomenutih subjekata dodjele ovlaštenja u vidu iskaznice ili rješenja, kako bi znali zakonsku regulativu i mogli djelovati.
– vijećnik Miralem Unkić (klizište kod Obdaništa) je kazao da je zadovoljan odgovorom ali ne vidi kada će se i šta će se uraditi na sanaciji klizišta, pa sugeriše da se predviđene aktivnosti izvrše što prije kako bi se zaštitilo Obdanište, čiji je osnivač Općinsko vijeće Tešanj.

Nakon toga Općinsko vijeće Tešanj je jednoglasno donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK:
Općinsko vijeće Tešanj zadužuje Općinskog načelnika da sa nadležnom Službom organizuje zajednički sastanak sa svim relevantnim subjektima u cilju zajedničkog djelovanja na eko zaštiti (dva udruženja ribolovaca, udruženje lovaca itd.), te sačini plan sinhronizovanog djelovanja sa eko policijom. Taj sastanak bi imao za cilj da se pripadnicima pomenutih subjekata dodjele ovlaštenja u vidu iskaznice ili rješenja, kako bi znali zakonsku regulativu i mogli djelovati na terenu.

Nakon toga pristupilo se raspravi o dnevnom redu:
Vijećnik Amir Kurtić je u ime Kluba vijećnika SDA predložio da se 2, 7. i 8. tačka dnevnog reda iz saziva skinu sa dnevnog reda i vrate na doradu (Odluka o zagrijavanju i Uslovi isporuke i preuzimanje toplotne energije zbog definisanja održavanja podstanica Toplane, a izvještaji o radu i poslovanju JP Toplana i Veterinarska stanica jer nisu kompletni i da se usklade sa zaključkom Općinskog vijeća sa jedne od prethodnih sjednica).
Općinski načelnik je predložio da se na dnevni red uvrsti nova tačka – prijedlog Rješenja kojim se utvrđuje opći interes za izgradnju rezervoara za vodosnabdijevanje Pousorja, i da to bude zadnja tačka dnevnog reda (sugestija vijećnika – kako bi u međuvremenu mogli da se upoznaju s njenim sadržajem).
Prijedlog Kluba vijećnika SDA o skidanju 2, 7. i 8, tačke je usvojen sa 12 glasova ZA, 2 glasa protiv i 8 glasova uzdržan, a prijedlog Općinskog načelnika o uvrštavanju nove tačke dnevnog reda je jednoglasno usvojen.

Poslije toga, Općinsko vijeće Tešanj je sa 20 glasova ZA i 2 glasa uzdržan usvojilo slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2005. godinu;
2. Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti na otkupu nekretnina;
3. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora na izmjene Statuta JU Opća bolnica Tešanj;
4. Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, i to: Muhamedu i Zibi Fetibegović, Mirsadu Karagiću i Smaji Hodžiću;
5. Izvještaj o radu i poslovanju JP RAD d.o.o. Tešanj za 2005. godinu;
6. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2005. godinu;
7. Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Tešanj u sezoni 2005/2006. godina;
8. Informacija o poslovanju javnih ustanova na području općine Tešanj u 2005. godini;
9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju rezervoara R2 za realizaciju projekata Vodosnabdijevanje Pousorja.

Ad. 1
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2005. godinu.

Ad. 2
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Odluka o pokretanju aktivnosti na otkupu nekretnina.

Ad. 3
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora na izmjene Statuta JU Opća bolnica Tešanj.

Ad. 4
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Rješenje o dodjeli na korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, i to: Muhamedu i Zibi Fetibegović, Mirsadu Karagiću i Smaji Hodžiću.

Ad. 5
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Izvještaj o radu i poslovanju JP RAD d.o.o. Tešanj za 2005. godinu.

Ad. 6
ZAKLJUČAK:

1. Prima se na znanje Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2005. godinu.
2. Općinsko vijeće Tešanj podržava mjere predložene od strane predsjednika Općinskog suda u Tešnju i traži da se ovaj Zaključak dostavi Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i nadležnom Ministarstvu ZE-DO kantona.

Ad. 7
ZAKLJUČAK:

Prima se na znanje Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Tešanj u sezoni 2005/2006. godina, uz dopunsko obrazloženje koje je dao Općinski načelnik.

Ad. 8
ZAKLJUČAK:

1. Prima se na znanje Informacija o poslovanju javnih ustanova na području općine Tešanj u 2005. godini.
2. Općinsko vijeće Tešanj preporučuje Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da održi tematsku sjednicu na kojoj bi se razmatralo stanje zdravstvene zaštite stanovništva sa stanovišta mogućnosti korištenja zdravstvenih usluga.
3. Općinsko vijeće Tešanj zadužuje Općinskog načelnika da se za neku od narednih sjednica Vijeća pripremi Inormacija o ukupnom zdravstvenom stanju stanovnika sa statističkim pokazateljima po vrstama bolesti, njihovom porastu ili smanjenju itd., te da se u toj Informaciji posebna pažnja posveti mogućnostima, tj. materijalnom položaju stanovništva i načinima da dođe do tih usluga.

Ad. 9
ZAKLJUČAK:

Usvaja se Rješenje o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju rezervoara R2 za realizaciju projekata Vodosnabdijevanje Pousorja.

Predsjedavajući Vijeća, Općinski načelnik i predsjednici klubova političkih stranaka su svim građanima općine Tešanj i šire čestitali predstojeći praznik 1. maj – Međunarodni praznik rada.

Nakon toga predsjedavajući Vijeća se svima zahvalio na prisustvovanju današnjoj sjednici i zaključio rad 18. sjednice Općinskog vijeća Tešanj u 15,30 sati, te sve prisutne pozvao da danas u 17,00 sati u Jelahu prisustvuju svečanom otvaranju Ureda Općine Tešanj u Jelahu.

ZAPISNIČAR:
Zahir Ibrahimkadić

SEKRETAR VIJEĆA
Smajo Ćeman, dipl. pravnik

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog