Izgradnja Bunara PEB-5

Realizacija  projekta “Izgradnja Bunara PEB-5 , Općina Tešanj”  je u toku, trenutno se izvode radovi širokog  iskopa donjeg dijela građevinske jame za ugradnju konstrukcije bunara  ( betonske  cijevi DN 2000 mm). Uz radove iskopa, konstantno je prisutan dotok određene količine vode gdje se vrši crpljenje uz korištenje odgovarajućih pumpi.

U toku su pripremni radovi za izgradnju sabirnog drenažnog kolektora (Lateralni dren), koji je ukupne dužine  103 metara, a formira se od perforirane cijevi prečnika 315 mm i 355 mm.

Objekat Probno-eksplatacioni Bunar PEB-5 se sastoji od Donjeg dijela bunara koji ulazi u vodonosni sloj Lapora, Gornjeg dijela Bunara kojeg čini objekat pumpne stanice, Sabirnog drenažnog kolektora i Spojnog cjevovoda koji se priključuje na postojeći tlačni cjevovod.

Ugovor je zaključen sa izvođačem radova “INTER” d.o.o. Tešanj.

Stručno-tehnički nadzor vrši “INPROS” d.o.o. Mostar.