Federalni zavod za statistiku: Anketiranje domaćinstava

Zbog čestih upita od strane domaćinstava i nepovjerljivosti istih tokom posjeta ovlaštenih anketra obavještavamo javnost u Federaciji BiH da se u periodu od 02.03.2022. godine do 02.05.2022., u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, na teritoriji Federacije BiH provodi anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Federalni zavod za statistiku, u navedenom periodu, provodi deseti i jedanesti talas ažuriranja glavnog okvira uzorka sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje s EU standardima.

Ažuriranje se vrši popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema metodologiji koju su pripremile sve tri statističke institucije u BiH.

Upitnik sadrži podatke o adresama, podatke o statusu objekta kao i osnovne podatke o članovima domaćinstva ( ime i prezime, spol, datum rođenja, podatke o završenoj školi i broj telefona) u odabranom popisnom krugu.

Svrha projekta je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Novi okvir uzorka će omogućiti složenije šeme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja.

Istraživanja zasnovana na uzorku jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini i njihov broj se stalno povećava. Nedostatak odgovarajućeg okvira uzorka direktno se odražava na kvalitet odabira uzorka i kvalitet rezultata istraživanja, te je ažurirani okvir uzorka preduslov za kvalitetan rad statističkih institucija u BiH.

Ažuriranje provode obučeni anketari i kontrolori ovlašteni i akreditovani od strane Federalnog zavoda za statistiku. Prilikom posjete uzorkom izabranom domaćinstvu angažovano osoblje je dužno istaknuti akreditaciju i pokazati ovlaštenje.

Zbog značaja ove aktivnosti, Federalni zavod za statistiku poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će se prikupljeni podaci koristit isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.

Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br. 63/03 i 9/09) i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.