Banjsko-klimatska liječenja boračkih populacija

Obavještavamo pripadnike boračkih populacija, da je ponovo moguće zaprimanje i slanje zahtjeva prema Ministarstvu za boračka pitanja ZDK po osnovu medicinske rehabilitacije branilaca i članova njihovih porodica u banjsko-klimatska lječilišta.
Zahtjev se podnosi u Općini Tešanj, a primjerci zahtjeva dostupni su u prostorijama Općine i na internetu stranici na linku: https://opcina-tesanj.ba/elektronski-obrasci/
Nakon prijema zahtjeva, isti će biti proslijeđeni prema Ministarstvu na odlučivanje i realizaciju.