41. sjednica

1. Informacija o poslovanju javnih preduzeća u 2011. godini:

a) Izvještaj o poslovanju JP „RAD“ d.d. Tešanj u 2011. godini; informacija o posl. jp_2011 rad.pdf

2. Informacija o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2011. godini;

3. Prijedlog Odluke o usvajanju nacrta Urbanističkog rješenja mikrolokacije Centra Jelaha sa redefiniranjem elemenata dijela Regulacionog plana „Centar“ Jelah (varijanta II) i upućivanju iste na javnu raspravu;

4. Prijedlog Odluke o osnivanju Mjesnih ureda Općine Tešanj u Kaloševiću i Šijama; odluka ov mjesni uredi.pdf

5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Upravnog odbora JZU Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje “Tefarm”  Tešanj; rjesenje ov- za predsjednika uo apoteka.pdf

6. Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Tešanj za 2011. godinu;

7. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2011. godinu;

8. Prijedlog Odluke o odobravanju prenosa prava na nekretninama na lokalitetu zv. “Ciglansko polje” u naseljenom mjestu Kalošević; odluka_kalosevic.pdf

9. Prijedlog Rješenja u skladu sa članom 61. Zakona o građevinskom zemljištu – utvrđivanje prava vlasništva u korist graditelja objekta Nakić (Huseina) Mehmeda iz Kotlanica na lokalitetu Dolac, RP Jugozapad; prijedlog nakic mehmed.pdf

10. Prijedlog Zaključka o ne prihvatanju ponude Karahodžić (Adema) Admira iz Lukavca za preuzimanje iz njegovog posjeda neizgrađenog građevinskog zemljišta.

prijedlog karahodi admir.pdf