35. sjednica

1. Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjene i dopune Regulacionog plana ”Poslovna zona Glinište”: odluka IZMJENA I DOPUNA RP POSLOVNA ZONA GLINIŠTE; prijedlog izmjene i dopune regulacionog plana poslovna zona glinište

2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ”Poslovna zona Bukva” Tešanj: nacrt odluke o izmjenama i dopuna rp bukva; Nacrt RP BUKVA – Tekstualni dio; Nacrt RP BUKVA – Odluka; Nacrt RP Bukva – Izvod iz plana; Nacrt RP BUKVA – Postojece stanje; Nacrt RP BUKVA – Namjena povrsina; Nacrt RP BUKVA – Model prostorne organizacije; Nacrt RP BUKVA – Plan parcelacije; Nacrt RP BUKVA – Gradjevinske i regulacione linije; Nacrt RP BUKVA – Saobracaj i nivelacija; Nacrt RP BUKVA – Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura; Nacrt RP BUKVA – Energetska infrastruktura; Nacrt RP BUKVA – Uredjenje zelenih povrsina

3. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tešanj za 2015. godinu: Odluka o dodjeli priznanja Opcine 2015-prijedlog; IZVJESTAJ komisije    dopuna_izvjestaja

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Tešanj: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o org. i funk.ZiS_2015

5. Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2016. godinu – prijedlog: Program-radaOV-2016 prijedlog

6. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj: RJEŠENJE UO JZU Apoteka-za OV

7. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Opća bolnica” Tešanj: RJEŠENJE UO JZU Bolnica-za OV

8. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj: RJEŠENJE UO JZU Dom zdravlja-za OV

9. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj  djece i omladine sa posebnim potrebama: informacija o soc zaštiti OV2015

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

1. odgovor na vijećničku inicijativu-formiranje poslovnih zona Kalošević Mrkotić

2. odgovori na vijećnička pitanja i inicijative