Zaštita od poplava u Industrijskoj zoni Bukva

U toku su radovi na drugoj fazi provođenja preventivnih mjera zaštite od poplava u Industrijskoj zoni Bukva, koji imaju za cilj osiguranje adekvatne odvodnje slivnih voda i smanjenje rizika od plavljenja industrijskih objekata i lokalne ceste. Radovi se odvijaju na lokaciji od ulaza u deponiju do preduzeća Štamparija S d.o.o., gdje se vrši postavljanje cjevovoda i spajanje sa već izgrađenim. Na ovaj način bit će postavljena mreža odvodnih cjevovoda, koja treba da osigura smanjen uticaj površinskih voda na objekte i lokalnu cestu za vrijeme obilnijih padavina. Izvođač radova je firma Tans-putevi doo Doboj Jug.