Vodovod Tešanjka-Lepenica

U toku je realizacija projekta Izgradnja vodovoda Tešanjka-Lepenica. Izvode se radovi na dijelu distributivne i potisne mreže. Izvedeni su zemljani radovi iskopa kanala sa ugradnjom vodovode instalacije, sa izradom AB šahtova sa montažnim radovima.

Na rezervoaru V=200 m3 izvedeni su radovi iskopa zemljanog materijala sa izradom betonske podložne i AB ploče, kao i dijela zidova sa montažom određene opreme.

Projekat obuhvata izgradnju Rezervoar zapremine 200 m3, pumpnu stanicu za visoku zonu Lepenica, distributivnu i potisnu mrežu cjevovoda dužine 3600 metara.

Finansiranje projekta je obezbijeđeno iz Programa utroška sredstava vodnih nanada ZDK za 2020. godinu.

Izvođač radova je firma Ted invest doo Sarajevo , a nadzor vši firma Inpros doo Mostar.