Sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda za agropedologiju

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda za agropedologiju, kako bi razgovarali o aktivnostima na realizaciji novelacije karte upotrebne vrijednosti zemljišta za prostorni plan općine Tešanj, te o metodologiji njene izrade.

U julu 2019. godine potpisan je Protokol o izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040 godina između Općine Tešanj, Ministarstva za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK i Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje. Nakon toga, održano je nekoliko sastanaka na kojima se razgovaralo o dokumentaciji koja je potrebna za realizaciju prve faze u izradi Prostornog plana (izrada prostorne osnove).

Sagledavajući aktuelni prostorni plan općine, te studije i dokumentaciju koju su uradili viši nivoi vlasti (Federacija, Kanton) proizašla je potreba za novelacijom karte upotrebne vrijednosti zemljišta za teritoriju općine Tešanj.