Poziv za sudjelovanje u procesu zamjene zemljišne knjige

Pozivamo sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini Jablanica po novom premjeru da to svoje pravo mogu prijaviti podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to (Posjedovni list, Rješenje o nasljeđivanju, Ugovor o poklonu, Kupoprodajni ugovor, Odluke organa uprave, Sudske odluke i sl. , u originalu ili ovjerenoj kopiji).

Općinski sud u Tešnju je dana, 01.02.2022. objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige po novom premjeru za K.O. Jablanica

Pod nekretninama se podrazumijeva (ne)izgrađeno zemljište, stanovi, poslovni prostori, garaže i dr.

Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i riješe svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate aktivno sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Prijavom prava bez plaćanja bilo kakve naknade osiguravate pretpostavke za upis prava vlasništva u zemjišne knjige, čime vaše nekretnine dobivaju dodatnu vrijednost, a također se omogućavaju uvjeti za poduzimanje različitih pravnih poslova na njima.

Prijavom prava u ostavljenom roku izbjegavate neugodnosti naknadnog utvrđivanja prava, pri čemu se misli na sudske postupke i sa njima povezane troškove.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je od 08.02.2022. u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Tešnju, na adresi: Bukva br. 8, svakim radnim danom od 08:00 do 13:30 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Tešnju.