Održana 8. sjednica Vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14,00 sati održana 8. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za prvo polugodište 2021.godine,
 2. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za upravljanje i održavanje nekretnina na lokalitetu “Katino brdo” u Orašje Planjama,
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanje javnog interesa rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M4 na ulazu u Jelah,
 4. Prijedlog Odluke kojom se odobrava, radi izgradnje trafo stanice, prodaja neposrednom pogodbom, nekretnine u vlasništvu Općine Tešanj,
 5. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2021.godine,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,
 7. Prijedlog Rješenja o produženju mandata članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja
 8. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor RAD d.d. Tešanj,
 9. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj,
 10. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,
 11. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2020. godinu.

Tokom sjednice, Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su, nakon rasprave, usvojene. Vijeće je završilo sa radom u 18,51 sati.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 17.07.2021.godine u 21,00 sat i nedjelju, 18.07.2021.godine u 14,00 sati.