Izgradnja Bunara PEB-3, Jelah Polje

Realizacija projekta Izgradnja Bunara PEB-3, Jelah Polje, Općina Tešanj je u toku. Trenutno se izvode radovi na iskopu donjeg dijela građevinske jame gdje se paralelno sa iskopom vrši spuštanje konstrukcije bunara (betonske cijevi DN 2000 mm). Uz radove iskopa konstantno je prisutan dotok veće količine vode gdje se vrši crpljenje uz korištenje odgovarajućih pumpi.

Paralelno sa navedenim radovima vrši se iskop rova u zemljanom i laporovitom materijalu za Sabirni drenažni kolektor (Lateralni dren) u tri nivoa visine do cca 6,50 metara. Ukupna dužina laterarnog drena je 240 metara a formira se od perforirane cijevi prečnika 315 mm i 355 mm.

Objekat Probno-eksplatacioni Bunar PEB-3 se sastoji od Donjeg dijela bunara koji ulazi u vodonosni sloj Lapora , Gornjeg dijela Bunara kojeg čini objekat pumpne stanice, Sabirnog drenažnog kolektora i Spojnog cjevovoda koji se priključuje na postojeći tlačni cjevovod.

Ugovor je zaključen sa izvođačem radova, firmom INTER doo Tešanj na iznos od 347.857,82 KM .

Stručno-tehnički nadzor vrši INPROS doo Mostar.