Prikaz budžeta Općine Tešanj za 2020

Izaberi godinu:

Budžet Općine Tešanj za 2020. godinu usvojen je na 34. sjednici Općinskog vijeća održanoj  20.12.2019. godine. Usvojeni budžet je iznosio 19.030.000,00 KM.

Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.

Zbog izmjene okolnosti i smanjenja budžetskih prihoda izazvanog pandemijom korona virusa, u aprilu 2020. godine su usvojene Izmjene i dopune Budžta Općine za 2020. godinu. Budžet je ovim aktom umanjen za 2,2 miliona KM, uz niz mjera na uštedama u okviru budžtskih rashoda i reduciranje dijela kapitalnih ulaganja.

Izvještaj o izvršenju  Budžeta Općine za I kvartal 2020. godine je takođe bio razmatran na aprilskoj sjednici Općinskog vijeća.

Dokument okvirnog budžeta 2020-2022

Stavka Ukupan iznos(KM) Procenat (%) Po stanovniku (KM)
Direktni porezi 2.787.000 16,62% 64,81
Indirektni porezi 5.350.000 31,89% 124,42
Neporezni prihodi 2.381.000 14,19% 55,37
Tekući grantovi 1.570.000 9,36% 36,51
Kapitalni grantovi i primici 2.629.000 15,67% 16,14
Prijenos sredstava iz ranijih godina 558.000 3,33% 12,97
Finansiranje 1.500.000 8,94% 34,88
16.775.000 100% 390,12

Struktura prihoda

Finansiranje
Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos sredstava
Stavka Ukupan iznos(KM) Procenat (%) Po stanovniku (KM)
Sredstva za bruto plaće i naknade 2.498.000 14,89% 58,09
Direktni materijalni rashodi organa uprave 990.500 5,90% 23,03
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe 1.923.000 11,46% 44,72
Tekući grantovi, kamate i sredstva rezervi 4.673.500 27,86% 108,69
Kapitalni grantovi i izdaci 6.615.000 39,43% 153,84
Povrat sredstava finansiranja 75.000,00 0,45% 1,74
16.775.000 100% 390,12

Struktura rashoda

Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja